• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Żory

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Statut prawny i struktura organizacyjna powiatowego urzędu pracy

  Powiatowy Urząd Pracy w Żorach jako jednostka organizacyjna powiatu wchodzi w skład administracji zespolonej Powiatu Żorskiego.

  Powiatowy Urząd Pracy jest jednostką sektora finansów publicznych działającą w formie jednostki budżetowej. Nadzór nad działalnością Urzędu sprawuje Prezydent Miasta Żory. Powiatowy Urząd Pracy w Żorach jest jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej.

  Powiatowy Urząd Pracy w Żorach działa na podstawie Ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  oraz  Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Żorach (treść w załączniku).

  Powiatowy Urząd Pracy w Żorach realizuje zadania z zakresu:

  • ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instrumentach rynku pracy (Dz. U. z 2013 poz. 674 z późn. zm.);
  • ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (DZ. U. z 1997 r. ,Nr. 123 poz. 776 z póżn. zm.);
  • rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 26 listopada 2004r w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy ( Dz.U. Nr 262, poz. 2607);
  • rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 r w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego, stypendium i dodatku aktywizacyjnego. (Dz.U. Nr. 219, poz. 2222);
  • rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lutego 2000r w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, organizowania szkoleń bezrobotnych, tworzenia zaplecza metodycznego dla potrzeb informacji zawodowej i poradnictwa zawodowego oraz organizowania i finansowania klubów pracy (Dz.U. Nr. 12, poz. 146 z późn. zm.);
  • rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 13 lipca 2004r w sprawie szczegółowego sposobu i trybu organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne (Dz.U. Nr 161, poz. 1683);
  • rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu oraz przygotowania zawodowego w miejscu pracy (Dz.U. Nr 185, poz. 1912);
  • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu dokonywania refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków (Dz.U. Nr 236 poz.2002);
  • rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 r. w sprawie trybu organizowania prac społecznie użytecznych (Dz.U. Nr 210 poz.1745).
    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Statut prawny i struktura organizacyjna urzędu [ 3 ]
  ikona PDF Regulamin organizacyjny PUP odowiazujacy od 01.01.2020 r..pdf 18-03-20 10:23 773.2KB pobierz
  ikona PDF Regulamin organizacyjny obowiązujący od 01.06.2014 r. 04-06-14 08:44 344.44KB pobierz
  ikona PDF Regulamin organizacyjny obowiązujący od 01.01.2010 r. do 31.05.2014 r. 04-06-14 08:45 349.24KB pobierz
  Utworzono: 2012-11-10 07:35 | Redagował: Wojciech Śniegoń 2013-06-17 12:36
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 4724

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl