• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Żory

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Projekty EFS

   

  Zapraszamy do zapoznania się projektami współfinansowanymi z EFS prowadzonymi obecnie przez PUP Żory

   

   


   

   

  • Powiatowy Urząd Pracy w Żorach realizuje projekt dofinansowany
   z Funduszy Europejskich:

   Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Żory IV”


  • Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi priorytetowej I „Osoby młode na rynku pracy” Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe” Poddziałanie 1.1.1 „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

   Cel projektu:  Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w mieście Żory.

    Projekt uzyskał dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego.

    Czas  realizacji: 01.01.2019 r. - 31.12. 2020 r.

    Zadania:

  • Pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe
  • Staże
  • Bony stażowe
  • Bony zatrudnieniowe
  • Bony na zasiedlenie
  • Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
  • Prace interwencyjne

                        Kwota projektu:  1 900 784,00 zł zł

   Dla kogo: osoby do 30 roku życia

  Kiedy: aktualne nabory:

  http://www.pup.zory.pl/formy_aktywizacji/aktualnosci_komunikaty_ogloszenia/idn:801.html

  http://www.pup.zory.pl/formy_aktywizacji/aktualnosci_komunikaty_ogloszenia/idn:800.html

  Dane osoby kontaktowej: Grażyna Bartecka 32 434279 w.258, pok. nr 20

   

   

   

      


   

   

  Powiatowy Urząd Pracy w Żorach realizuje projekt dofinansowany
  z Funduszy Europejskich:

  Rewitalizacja społeczna poprzez aktywizację zawodową mieszkańców Żor”

   

  Cel projektu:  Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 13 osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia pochodzących z obszarów rewitalizowanych Żor, zwłaszcza tych należących co najmniej do jednej z wymienionych grup: osoby powyżej 50 roku życia, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach.

   W ramach projektu, przewidziano:

  • Poradnictwo zawodowe

  • Pośrednictwo pracy

  • Doradztwo psychologiczne

  • Coaching

  • Staż

   Projekt uzyskał dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego.

    Dofinansowanie projektu z UE:    154 683,75zł

  Czas  realizacji: 2019-03-01 - 2021-02-28 r.

  Dla kogo: osoby bezrobotne, w wieku 30+  mieszkające na terenach rewitalizowanych w Żorach (os. Gwarków z terenami przyległymi–dzielnica Rój, dzielnica Śródmieście wraz z zach.częścią dzielnicy Kleszczówka)

  Dane osoby kontaktowej: Grażyna Bartecka 32 434279 w.258, pok. nr 20


   

  Powiatowy Urząd Pracy w Żorach realizuje projekt dofinansowany
  z Funduszy Europejskich:

   

  Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych
  w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żorach (IV)”

   

   

   

  Cel projektu:  Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy zarejestrowanych w PUP
  w Żorach, jako bezrobotni, dla których został ustalony I i II profil pomocy
  w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, należące w szczególności do jednej
  z wymienionych grup:

   

  • osoby powyżej 50 roku życia,
  • kobiety,
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • osoby o niskich kwalifikacjach
  • bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat, którzy nie należą do ww. kategorii

   

   

   

  Projekt uzyskał dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego.

   

     Dofinansowanie projektu z UE:  1 442 947,89zł

   

  Czas  realizacji: 01.01.2019 r. - 31.12.2020 r.

   

  Zadania:

   

  • Pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe
  • Staże
  • Prace interencyjne
  • Wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy
  • Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
  Dane osoby kontaktowej: Grażyna Bartecka 32 434279 w.258, pok. nr 20

   

   

   

  Utworzono: 2012-08-02 09:39 | Redagował: Wojciech Śniegoń 2019-07-05 13:34
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 5437

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl