• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Żory

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Powiatowa Rada Rynku Pracy

  Do zakresu działania Powiatowej Rady Rynku Pracy należy m.in. :

  • inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w powiatach,
  • ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy,
  • opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy na finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia i finansowanie innych fakultatywnych zadań,
  • składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w powiecie,
  • opiniowanie wniosków o umorzenia należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń, zwrotu refundacji, jednorazowo przyznanych środków zgodnie z art. 46, ust. 2 i 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
  • ocenianie okresowych sprawozdań z działalności powiatowego urzędu pracy, informacji o stanie bezrobocia w powiatach oraz wypracowywanie stosownych wniosków i sprawozdań,
  • delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej dokonującej wyboru kandydata na stanowisko dyrektora powiatowego urzędu pracy,
  • opiniowanie wniosków o odwołanie dyrektora powiatowego urzędu pracy,
  • opiniowanie celowości realizacji programów specjalnych,
  • opiniowanie celowości realizacji Programu Aktywizacja i Integracja.

  Członków Powiatowej Rady Rynku Pracy powołuje Starosta spośród działających na terenie powiatu:

  • terenowe struktury każdej reprezentatywnej organizacji związkowej w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno - Gospodarczych,
  • terenowe struktury każdej reprezentatywnej organizacji pracodawców w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno - Gospodarczych,
  • społeczno-zawodowe organizacje rolników, w tym związki zawodowe rolników indywidualnych i izby rolnicze,
  • organizacje pozarządowe zajmujące się statutowo problematyką rynku pracy,
  • Starosta może powoływać w skład Powiatowej Rady Rynku Pracy trzech przedstawicieli spośród organów jednostek samorządu terytorialnego lub nauki.

   

  Sprawozdanie z działalności Powiatowej Rady Zatrudnienia w Żorach w kadencji 2009 - 2013


  Podstawa prawna

  ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 149) oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 (Dz. U. z 2014 r. poz. 630) w sprawie rad rynku pracy.

  Utworzono: 2012-08-02 09:40 | Redagował: Wojciech Śniegoń 2015-04-03 10:55
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 4433

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl