• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Żory

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej

  Zgodnie z art. 26e ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (  Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn.zm) pracodawca może ubiegać się o refundację ze środków PFRON kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu. Warunkiem jest zatrudnienie takiej osoby przez okres  co najmniej 36 miesięcy oraz złożenie odpowiedniego wniosku.

  Kwota otrzymanej refundacji nie może przekroczyć 15-krotnego przeciętnego wynagrodzenia (w rozumieniu  art. 2 pkt 4 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych). Podstawą otrzymania refundacji jest umowa zawierana pomiędzy pracodawcą a Starostą. Umowa określa warunki i wysokość zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy.

  Zwrotowi nie podlegają koszty poniesione przez pracodawcę przed dniem zawarcia umowy. Sekwencja działań musi być następująca:

  1. Złożenie wniosku o refundację;
  2. Negocjacje warunków umowy i podpisanie umowy;
  3. Poniesienie przez pracodawcę kosztów związanych z wyposażeniem stanowiska i zatrudnienie osoby niepełnosprawnej;
  4. Uzyskanie pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy o przystosowaniu stanowiska pracy do potrzeb wynikających z niepełnosprawności kandydata do zatrudnienia;
  5. Przekazanie kwoty refundacji na wskazany przez pracodawcę rachunek bankowy.

  Jeśli zatrudnienie osoby niepełnosprawnej na wyposażonym stanowisku pracy trwałoby krócej niż wymagane 36 miesięcy, pracodawca jest zobowiązany do

  1. Zwrotu środków w wysokości równej 1/36 otrzymanej refundacji za każdy miesiąc brakujący do upływu 36 miesięcy, jednak w wysokości nie niższej niż 1/6 refundacji, lub
  2. Zatrudnienia  - w terminie 3 miesięcy od dnia rozwiązania stosunku pracy  z osobą niepełnosprawną – inną osobę niepełnosprawną zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy  jako bezrobotna lub poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu. Wynikająca przerwa w zatrudnieniu nie jest wliczana do okresu 36 miesięcy.
   - odsetek od refundacji naliczonych od dnia jej otrzymania w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wezwania starosty do zapłaty lub ujawnienia naruszenia co najmniej jednego z warunków umowy,

  Tryb postępowania w sprawach dotyczących zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej, wzór wniosku i elementy umowy oraz dokumentację niezbędną do zwrotu kosztów, sposób i terminy rozpatrywania wniosków o zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej a także formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków, w przypadku niedotrzymania warunków umowy dotyczącej ich przyznania określa  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.

   

  Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 27 sierpnia1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1172.).
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie zwrotu kosztów wyposaż enia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

  W razie pytań prosimy o kontakt:

  Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
  Monika Wołoszczak specjalista ds. programów 32 4342790 w. 266   
    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej [ 2 ]
  ikona DOC Załącznik do wniosku na wyposażenie stanowiska dla osoby niepełnosprawnej 30-04-13 09:04 66KB pobierz
  ikona PDF Wniosek na wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 30-04-13 09:03 94.61KB pobierz
  Utworzono: 2012-08-02 09:17 | Redagował: Małgorzata Celebańska 2019-11-26 08:56
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2915

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl