• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Żory

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Refundacja składki ZUS za bezrobotnych do 30 roku zycia

  Powiatowy Urząd Pracy może, na podstawie zawartej umowy, refundować pracodawcy koszty poniesione na składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy za skierowanych do pracy bezrobotnych do 30 roku życia, którzy podejmują zatrudnienie po raz pierwszy w życiu.

  Powiatowy Urząd Pracy w Żorach informuje, iż ogłoszenia o naborach wniosków są na bieżąco publikowane w zakładce AKTUALNOŚCI oraz FORMY AKTYWNE.

  Warunki, które musi spełniać osoba bezrobotna:

  • wiek do 30 roku życia,
  • podejmuje zatrudnienie po raz pierwszy w życiu (poprzez zatrudnienie rozumie się wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego oraz umowy o pracę nakładczą).

  Wniosek o refundację może złożyć:

  • pracodawca (oznacza to jednostkę organizacyjną, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osobę fizyczną, jeśli zatrudniają one co najmniej jednego pracownika)

  O sposobie rozpatrzenia wniosku (do pobrania na końcu strony) pracodawca zostanie poinformowany pisemnie w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletu dokumentów.

  Warunki refundacji:

  • refundacji podlegają składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe) należne od pracodawcy,
  • refundacja przysługuje przez okres do 12 miesięcy,
  • kwota refundacji określona jest w umowie - nie wyższa niż połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie, obowiązującego w dniu zawarcia umowy,
  • refundacja kosztów składek na ubezpieczenia społeczne jest udzielana zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

  Obowiązek utrzymania stanowiska:

  • Pracodawca jest zobowiązany do dalszego zatrudniania skierowanego bezrobotnego przez okres 6 miesięcy po zakończeniu okresu refundacji kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne.
  • W przypadku rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę w trakcie przysługiwania refundacji kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne lub niewywiązania się z warunku utrzymania osoby w zatrudnieniu przez okres 6 miesięcy przypadających po ustaniu refundacji pracodawca jest zobowiązany do zwrotu wszystkich otrzymanych środków wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości kwoty otrzymanych środków od dnia wypłaty pierwszej refundacji, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania urzędu.
  • W przypadku utrzymania zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez okres uzyskiwania refundacji kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne oraz przez co najmniej 3 miesiące po upływie okresu refundacji pracodawca jest zobowiązany do zwrotu 50% łącznej kwoty, o której mowa powyżej.
  • W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy skierowanego bezrobotnego w trakcie okresu objętego refundacją albo przed upływem okresu 6 miesięcy, o którym mowa w pkt 3, urząd kieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego.
  • W przypadku odmowy przyjęcia skierowanego bezrobotnego na zwolnione stanowisko pracy pracodawca jest obowiązany do zwrotu wszystkich otrzymanych środków wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości kwoty otrzymanych środków od dnia wypłaty pierwszej refundacji kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty. W przypadku braku możliwości skierowania odpowiedniego bezrobotnego przez urząd pracy na zwolnione stanowisko pracy pracodawca nie zwraca otrzymanych środków za okres zatrudniania skierowanego bezrobotnego.

  Refundacja udzielana jest zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis

  • Definicja beneficjenta pomocy publicznej:

   • Podmiot prowadzący działalność gospodarczą, w tym podmiot prowadzący działalność w zakresie rolnictwa lub rybołówstwa, bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania oraz bez względu na to, czy przepisy krajowe przyznają danemu podmiotowi status przedsiębiorcy.
   • Działalnością gospodarczą jest wszelka działalność polegająca na oferowaniu towarów i usług na rynku. Pojęcie to dotyczy zarówno działalności produkcyjnej, jak i dystrybucyjnej i usługowej. Nie jest istotne występowanie zarobkowego charakteru działalności, w związku z czym działalność gospodarczą w rozumieniu prawa wspólnotowego prowadzić mogą także różnorodne podmioty typu non-profit.
  •  W przypadku, gdy pracodawca podlega przepisom o pomocy publicznej, zastosowanie mają:
  • rozporządzenie komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013) lub
  • rozporządzenie komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013) lub
  • rozporządzenie komisji (UE) Nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190 z 28.06.2014).

   

  Podstawa prawna:
  - art. 60 c Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r . poz. 1482 z późn. zm.)

   

   W razie pytań prosimy o kontakt:

  Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
   Grażyna Bartecka  specjalista ds. programów  32 4342004 wew. 258  

   

   

   Pliki do pobrania:

    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Refundacja składek ZUS za bezrobotnego do 30 roku życia [ 3 ]
  ikona DOC wniosek o wypłatę refundacji 22-06-16 08:56 40KB pobierz
  ikona DOC Wniosek o zawarcie umowy o refundację składek ZUS za bezrobotnego do 30 roku życia podejmującego pracę po raz pierwszy w życiu 30-03-18 08:41 326KB pobierz
  ikona XLS Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 21-01-19 13:03 135KB pobierz
  Utworzono: 2014-07-04 11:52 | Redagował: Małgorzata Celebańska 2019-11-26 08:19
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 3870

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl