• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Żory

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Prace społecznie użyteczne

  Prace społecznie użyteczne oznacza to prace wykonywane przez bezrobotnych bez prawa
  do zasiłku korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej.

  Prace społecznie użyteczne mogą być organizowane przez gminę w:

  • jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej,

  • organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej.

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej sporządza do dnia 31 stycznia każdego roku roczny plan potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych.

   

  Do prac społecznie użytecznych mogą zostać skierowani: 

  • bezrobotni bez prawa do zasiłku, którzy korzystają ze świadczeń z pomocy społecznej,
  • osoby uczestniczące w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielniania, lokalnym programie pomocy społecznej lub indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego, jeżeli podjęły uczestnictwo w tych formach
   w wyniku skierowania PUP,
  • listę osób kwalifikujących się do prac społecznie użytecznych sporządza kierownik ośrodka pomocy społecznej.

   

  Świadczenia wynikające z wykonywania prac społecznie użytecznych

  • Wymiar czasu pracy przy pracach społecznie użytecznych wynosi do 10 godzin tygodniowo.

  • Za każdą godzinę wykonywania tych prac bezrobotni otrzymają świadczenie w wysokości nie niższej niż 8,30 zł.
   Świadczenie nie przysługuje za okres niewykonywania pracy, w tym za okres udokumentowanej niezdolności do pracy.

  • Podmiot, w którym organizowane są prace społecznie użyteczne wypłaca osobom bezrobotnym świadczenie pieniężne
   z tytułu wykonywania tych prac w okresach miesięcznych – z dołu

  • Od 1 stycznia 2007 r. przychody w formie świadczeń wypłacanych bezrobotnym skierowanym do wykonywania prac społecznie użytecznych są wolne od podatku.

  Osoba wykonująca prace społecznie użyteczne zachowuje status osoby bezrobotnej

  Warunki refundacji:

  • Gmina lub podmiot, w którym są organizowanie prace społecznie użyteczne, prowadzi ewidencję wykonywania prac i ustala wysokość przysługujących świadczeń.
  • Starosta, na wniosek gminy refunduje organizatorowi prac społecznie użytecznych do 60% minimalnej kwoty świadczenia przysługującego bezrobotnym.

  Podstawa prawna:
  - art. 73a Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r . poz. 1482 z późn. zm.)
  - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych  (Dz. U. z 2011 r. nr 155 poz. 921)

  W razie pytań prosimy o kontakt:

  Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
   Grażyna Bartecka specjalista ds. programów  32 4342004 w.258  
  Utworzono: 2012-08-02 10:04 | Redagował: Małgorzata Celebańska 2019-11-26 08:31
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2790

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl