• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Żory

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Świadczenie aktywizacyjne

  Starosta może, na podstawie zawartej umowy, przyznać pracodwcy świadczenie aktywizacyjne za zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego rodzica powarcającego na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dziecka lub sprawowaniem opieki nad osobą zależną.

  Kto może być skierowany:

  • bezrobotny, jeżeli jest rodzicem powracającym na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dziecka lub bezrobotnym sprawującym opiekę nad osobą zależną, który w okresie 3 lat przed rejestracją w urzędzie pracy jako bezrobotny zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z uwagi na konieczność wychowywania dziecka lub sprawowania opieki nad osobą zależną.

  Wniosek o przyznanie świadczenia aktywizacyjnego może złożyć:

  • pracodawca (oznacza to jednostkę organizacyjną, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osobę fizyczną, jeśli zatrudniają one co najmniej jednego pracownika).

  O sposobie rozpatrzenia wniosku pracodawca zostanie poinformowany pisemnie w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletu dokumentów.

  Świadczenie aktywizacyjne przysługuje przez okres:

  • 12 miesięcy – w wysokości połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie za każdego skierowanego bezrobotnego lub
  • 18 miesięcy – w wysokości jednej trzeciej minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie za każdego skierowanego bezrobotnego.

   Obowiązek utrzymania stanowiska:

  •  pracodawca jest obowiązany do dalszego zatrudniania skierowanego bezrobotnego po upływie okresu przysługiwania świadczenia:
    • przez okres 6 miesięcy (w przypadku świadczenia przyznanego na 12 miesięcy),
    • przez okres 9 miesięcy (w przypadku świadczenia przyznanego na 18 miesięcy).
  • W przypadku rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę w trakcie przysługiwania świadczenia aktywizacyjnego lub niewywiązania się z warunku utrzymania osoby w zatrudnieniu przez okres odpowiednio 6 lub 9 miesięcy przypadających po ustaniu prawa do tego świadczenia pracodawca jest obowiązany do zwrotu wszystkich otrzymanych świadczeń aktywizacyjnych wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości kwoty otrzymanych świadczeń aktywizacyjnych od dnia wypłaty pierwszego świadczenia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.
  • W przypadku utrzymania zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez okres uzyskiwania świadczenia aktywizacyjnego oraz przez co najmniej połowę okresu wymaganego utrzymania zatrudnienia po upływie prawa do świadczenia pracodawca jest obowiązany do zwrotu 50% łącznej kwoty otrzymanych świadczeń, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.
  • W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy skierowanego bezrobotnego w trakcie przysługiwania świadczenia aktywizacyjnego albo przed upływem okresu odpowiednio 6 lub 9 miesięcy, o którym mowa w pkt 4, starosta kieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego.
  • W przypadku odmowy przyjęcia skierowanego bezrobotnego na zwolnione stanowisko pracy pracodawca jest obowiązany do zwrotu wszystkich otrzymanych świadczeń aktywizacyjnych wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości kwoty otrzymanych świadczeń aktywizacyjnych od dnia wypłaty pierwszego świadczenia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty. W przypadku braku możliwości skierowania odpowiedniego bezrobotnego przez urząd pracy na zwolnione stanowisko pracy pracodawca nie zwraca uzyskanych środków za okres zatrudniania skierowanego bezrobotnego.

   

  Świadczenie aktywizacyjne nie przysługuje w przypadku uzyskania przez pracodawcę prawa do pożyczki z Funduszu Pracy na utworzenie miejsca pracy dla osoby, która miałaby być objęta świadczeniem aktywizacyjnym.

   

  Świadczenie aktywizacyjne udzielane jest zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis

  • Definicja beneficjenta pomocy publicznej:

   • Podmiot prowadzący działalność gospodarczą, w tym podmiot prowadzący działalność w zakresie rolnictwa lub rybołówstwa, bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania oraz bez względu na to, czy przepisy krajowe przyznają danemu podmiotowi status przedsiębiorcy.
   • Działalnością gospodarczą jest wszelka działalność polegająca na oferowaniu towarów i usług na rynku. Pojęcie to dotyczy zarówno działalności produkcyjnej, jak i dystrybucyjnej i usługowej. Nie jest istotne występowanie zarobkowego charakteru działalności, w związku z czym działalność gospodarczą w rozumieniu prawa wspólnotowego prowadzić mogą także różnorodne podmioty typu non-profit.
  •  W przypadku, gdy pracodawca podlega przepisom o pomocy publicznej, zastosowanie mają:
  • rozporządzenie komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013) lub
  • rozporządzenie komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013) lub
  • rozporządzenie komisji (UE) Nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190 z 28.06.2014).

  Podstawa prawna:
  - art. 60b Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r . poz. 1482 z późn. zm.)

   W razie pytań prosimy o kontakt:

  Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
   Grażyna Bartecka  specjalista ds. programów  32 4342004 wew. 258  

   

   Pliki do pobrania:

    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Świadczenie aktywizacyjne [ 2 ]
  ikona DOC Wniosek pracodawcy o świadczenie aktywizacyjne 22-06-16 08:59 333KB pobierz
  ikona XLS Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 21-01-19 13:03 135KB pobierz
  Utworzono: 2014-12-19 10:12 | Redagował: Małgorzata Celebańska 2019-11-26 08:22
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2673

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl