• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Żory

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Roboty publiczne

  Roboty publiczne - to zatrudnienie bezrobotnego finansowane lub dofinansowywane ze środków samorządu terytorialnego, budżetu państwa, funduszy celowych, organizacji pozarządowych, spółek wodnych i ich związków

  Powiatowy Urząd Pracy w Żorach informuje, iż ze względu na brak środków finansowych, tut. urząd aktualnie nie prowadzi naboru wniosków na roboty publiczne.

   

  Organizatorem robót publicznych mogą być:

  • powiaty,

  • gminy,

  • organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się problematyką: ochrony środowiska, kultury, oświaty, sportu i turystyki, opieki zdrowotnej, bezrobocia oraz pomocy społecznej,

  • spółki wodne i ich związki, jeżeli prace te swą finansowane
   lub dofinansowane ze środków samorzadu terytorialnego, budżetu państwa, funduszy celowych, organizacji pozarządowych, spółek wodnych i ich związków. 

  Organizator robót publicznych składa wniosek o zorganizowanie robót publicznych
  do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce wykonywania tych robót.

  Warunki refundacji:

  • Starosta zwraca organizatorowi robót publicznych, który zatrudniał skierowanego bezrobotnego część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości uprzednio uzgodnionej i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia.

   

  Pomoc udzielona w ramach robót publicznych podmiotom, prowadzącym działalność
  gospodarczą (bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania)
  jest pomocą de minimis.

   

   

  Podstawa prawna:
  - art. 57 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
    pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r.  poz. 1482 z późn. zm.);
  - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie  organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji  kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne (Dz U z 2014 r.   poz. 864).

   

  W razie pytań prosimy o kontakt:

  Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
   Grażyna Bartecka  specjalista ds. programów 32 4342004 w.258   


   

  Utworzono: 2012-08-02 10:04 | Redagował: Małgorzata Celebańska 2019-11-26 08:18
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 9529

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl