• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Żory

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  Kolejny nabór wniosków z KFS

  (2019-04-19)

  Powiatowy Urząd Pracy w Żorach ogłasza kolejny nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z KFS (z limitu podstawowego; aktualna kwota środków: 91,634 tys. zł.) na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego, o których mowa w art. 69a ust. 2 pkt 1 ustawy, zgodnie z priorytetami wskazanymi przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

  Priorytety wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2019 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żorach:

  1. wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie zawodach deficytowych - zgodnie z barometrem zawodów 2019 - miasto Żory - barometr zawodów_2019_Żory.pdf;
  2. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa dojrzałości;
  3. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników pochodzących z grup zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych pochodzących z grup, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej;
  4. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej;
  5. wsparcie kształcenia ustawicznego instruktorów praktycznej nauki zawodu, nauczycieli kształcenia zawodowego oraz pozostałych nauczycieli, o ile podjęcie kształcenia ustawicznego umożliwi im pozostanie w zatrudnieniu;
  6. wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.

   Termin naboru wniosków: od 09.05.2019r. do 10.05.2019r.

  Przy rozpatrywaniu wniosku starosta uwzględnia:

  Zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie przyznawania środków z KFS:

  • zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok;
  • zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;
  • koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;
  • posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;
  • w przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;
  • plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS;
  • możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem limitów, o których mowa w art. 109 ust. 2k i 2m ustawy.

  Zasady i karta oceny dostępne są na http://pup.zory.pl w zakładce dla pracodawców i przedsiębiorców, formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców, Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

  Zasady przyznawania środków KFS zaopiniowane przez Powiatową Radę Rynku Pracy - Zasady KFS PRRP 2019.pdf

  Karta oceny wniosku o finansowanie kształcenia ustawicznego z KFS - karta oceny_KFS_2019.pdf

  Wniosek i załączniki dostępne są na http://pup.zory.pl w zakładce dla pracodawców i przedsiębiorców, dokumenty do pobrania, kategoria: Dla Pracodawców.

  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 1164777

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl