• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Żory

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  Nabór wniosków na prace interwencyjne

  (2018-12-31)

  Powiatowy Urząd Pracy w Żorach informuje, iż od dnia 02.01.2019 r.

  rozpoczyna nabór wniosków na prace interwencyjne

  • okres refundacji: 6 miesięcy (po zakończeniu refundacji pracodawca zobowiązany jest do dalszego utrzymywania stanowiska przez okres min. 3 miesięcy) – preferowane będą wnioski, w których pracodawca gwarantuje dalsze zatrudnienie po obowiązkowym okresie 9 miesięcy
  • maksymalna wysokość refundacji: kwota zasiłku dla bezrobotnych + składki na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia
  • refundacja udzielana jest zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis
  • nabór prowadzony będzie w sposób ciągły do wyczerpania środków.

   Jednocześnie informujemy, że w tut. urzędzie brak jest osób bezrobotnych posiadających książeczkę dla celów sanitarno-epidemiologicznych (tj. orzeczenie lekarskie o zdolności lub przeciwwskazaniach do wykonywania prac; książeczka dla celów sanitarno-epidemiologicznych nie funkcjonuje jako dokument medyczny w myśl przepisów Rozporządzenia w sprawie rodzajów i zakresów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania).
  Wnioski zawierające wpis – jako warunek konieczny posiadanie ww. orzeczenia będą rozpatrywane bez uwzględnienia ww. wymagania.
  Potencjalny pracodawca powinien na podstawie art. 229 §6 KP ponieść ww. koszt, jak również koszty profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami, niezbędnej z uwagi na warunki pracy.

  Umowy zawierane będą w ramach projektów:

  • Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Żory IV”

   Cel projektu:  Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w mieście Żory

  • Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żorach (IV)”

   Celem projektu jest: zwiększenie możliwości zatrudnienia osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy zarejestrowanych w PUP w Żorach, jako bezrobotni, dla których został ustalony I i II profil pomocy w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, należące co najmniej do jednej z wymienionych grup:

   • osoby powyżej 50 roku życia,
   • kobiety,
   • osoby z niepełnosprawnościami,
   • osoby długotrwale bezrobotne,
   • osoby o niskich kwalifikacjach.
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 1712122

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl