• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Żory

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  Nabór wniosków stażowych

  (2018-12-31)

  Powiatowy Urząd Pracy w Żorach ogłasza nabór wniosków
  na zorganizowanie stażu dla bezrobotnych. 

  • termin naboru: 02.01.2019 r. – 15.01.2019 r.
   (decyduje data wpływu do urzędu, a nie data nadania przesyłki pocztowej czy kurierskiej)
  • planowany okres trwania stażu: 4-6 miesięcy
  • minimalna deklaracja zatrudnieniowa po zakończonym stażu: umowa na okres 3 miesięcy w wymiarze co najmniej ½ etatu
  • termin posiedzenia komisji: 17.01.2019 r.

  W przypadku, gdy liczba wniosków, które otrzymają ocenę pozytywną będzie większa niż liczba wolnych miejsc stażowych, umowy zostaną zawarte z tymi organizatorami, których wnioski uzyskają najwyższą liczbę punków.

  Jednocześnie informujemy, że w tut. urzędzie brak jest osób bezrobotnych posiadających książeczkę dla celów sanitarno-epidemiologicznych (tj. orzeczenie lekarskie o zdolności lub przeciwwskazaniach do wykonywania prac; książeczka dla celów sanitarno-epidemiologicznych nie funkcjonuje jako dokument medyczny w myśl przepisów Rozporządzenia w sprawie rodzajów i zakresów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania).
  Wnioski zawierające wpis – jako warunek konieczny posiadanie ww. orzeczenia będą rozpatrywane bez uwzględnienia ww. wymagania.
  Organizator stażu, jako potencjalny pracodawca powinien na podstawie art. 229 §6 KP ponieść ww. koszt, jak również koszty profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami, niezbędnej z uwagi na warunki pracy.

  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 1712075

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl