• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Żory

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa

  Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa polega na udzielaniu:

  bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia, w szczególności na:

  • udzielaniu informacji o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia i kształcenia,
  • udzielaniu porad z wykorzystaniem standaryzowanych metod ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę zatrudnienia, w tym badaniu zainteresowań i uzdolnień zawodowych,
  • kierowaniu na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie umożliwiające wydawanie opinii o przydatności zawodowej do pracy i zawodu albo kierunku szkolenia,
  • inicjowaniu, organizowaniu i prowadzeniu grupowych porad zawodowych dla bezrobotnych i poszukujących pracy;

  pracodawcom pomocy:

  • w doborze kandydatów do pracy spośród bezrobotnych i poszukujących pracy,
  • we wspieraniu rozwoju zawodowego pracodawcy i jego pracowników przez udzielanie porad zawodowych.

  Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa są realizowane zgodnie z zasadami:

  • dostępności usług poradnictwa zawodowego dla bezrobotnych i poszukujących pracy oraz dla pracodawców;
  • dobrowolności;
  • równości bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne i wyznanie religijne lub przynależność związkową;
  • swobody wyboru zawodu i miejsca zatrudnienia;
  • bezpłatności;
  • poufności i ochrony danych.

  Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa są świadczone w formie grupowej lub w formie porady indywidualnej. Udzielanie pracodawcom pomocy jest realizowane na wniosek pracodawcy w formie porady indywidualnej.

  Poradnictwo zawodowe świadczone jest w formie porad indywidualnych i grupowych.

  • Porada indywidualna polega na bezpośrednim kontakcie doradcy zawodowego z osobą zgłaszającą potrzebę pomocy w celu rozwiązania jej problemu zawodowego. Porada indywidualna jest prowadzona w formie rozmowy doradczej, w ramach, której doradca zawodowy określa wspólnie z osobą korzystającą z porady jej problem zawodowy i sposoby jego rozwiązania. W sytuacji gdy osoba po raz pierwszy korzysta w danym powiatowym urzędzie pracy z porady zawodowej, pierwsza rozmowa doradcza jest rozmową wstępną.
  • Porada grupowa polega na bezpośrednim kontakcie doradcy zawodowego z grupą osób, które zgłaszają potrzebę pomocy w celu rozwiązania swoich problemów zawodowych. Porada grupowa jest prowadzona w formie warsztatów dla grupy, która nie może liczyć więcej niż 16 osób. Ponadto porada grupowa musi być poprzedzona poradą indywidualną.

  Problem zawodowy, o którym mowa zarówno w poradzie indywidualnej jak i grupowej, dotyczyć może wyboru lub zmiany zawodu, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych, wyboru kierunku kształcenia lub szkolenia, planowania rozwoju zawodowego, wyboru miejsca pracy lub wyboru formy pomocy określonej w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. dz. U z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.).

  Potrzebę pomocy oferowanej w ramach poradnictwa zawodowego można zgłosić w formie ustnej lub przez złożenie wniosku. Wniosek dostępny jest w siedzibie urzędu lub na stronie internetowej urzędu (www.pup.zory.pl; zakładka: Pliki do pobrania).

  W czym może pomóc doradca zawodowy?

  • udziela fachowych informacji o zawodach, na które zgłaszają zapotrzebowanie pracodawcy, a także porad na temat sposobów zachowania się na rynku pracy;
  • służy poradą w zakresie określenia możliwości rozwiązania sytuacji bezrobotnego;
  • niesie wsparcie wszystkim tym, którzy w nowej rzeczywistości nie potrafią się odnaleźć na zmienionym rynku pracy;
  • pomaga w podjęciu decyzji dotyczącej przekwalifikowania, przyuczenia do zawodu. Informuje o możliwościach kształcenia, szkolenia, podnoszenia już posiadanych kwalifikacji zawodowych.

  Skontaktuj się z Doradcą Zawodowym, gdy…

  oczekujesz pomocy w:

  • podjęciu decyzji o wyborze zawodu;
  • podjęciu decyzji o zmianie zawodu;
  • określeniu zainteresowań i predyspozycji zawodowych;
  • przygotowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej.

  Poszukujesz informacji na temat:

  • zadań i czynności wykonywanych w danym zawodzie;
  • instytucji kształcących w danym zawodzie;
  • możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
  • szans zatrudnienia w poszczególnych zawodach na lokalnym rynku pracy.

  Chcesz się dowiedzieć:

  • jak skutecznie szukać pracy;
  • jak sporządzać dokumenty niezbędne przy poszukiwaniu pracy (życiorys zawodowy – CV, list motywacyjny, własna oferta);
  • jakie wymagania stawiają pracodawcy kandydatom do pracy.

  U doradcy zawodowego dostępne są zbiory informacji zawodowych:

  1. przewodnik po zawodach i specjalnościach;
  2. teczki informacji o zawodach, zawierające opisy czynności, zadań, wymagań, dróg kształcenia i podnoszenia kwalifikacji;
  3. klasyfikacja zawodów i specjalności MPiPS;
  4. informator o szkołach, instytucjach szkoleniowych oraz stowarzyszeniach zawodowych;
  5. informacje o lokalnym rynku pracy;
  6. informacje o zakresie i formach działania instytucji publicznych, które mogą być przydatne w rozwiązywaniu problemów zawodowych;
  7. wzory życiorysów zawodowych i listów motywacyjnych;
  8. informacje o metodach i sposobach poszukiwania pracy w kraju i za granicą, w tym przez sieć EURES;
  9. informacje o warunkach prowadzenia działalności gospodarczej, w tym o przepisach prawnych, procedurach postępowania i wzorach dokumentów;
  10. informacje o instytucjach i organizacjach, które mogą wspierać indywidualne działania związane z rozwiązywaniem problemów zawodowych, poszukiwaniem pracy lub podejmowaniem działalności gospodarczej;
  11. filmy o zawodach oraz filmy instruktażowe dotyczące np.: rozmowy kwalifikacyjnej, autoprezentacji, asertywności, marketingu;
  12. program komputerowy, który umożliwia dostęp do informacji zawodowych oraz pomaga przy określeniu preferencji zawodowych oraz inne programy komputerowe przydatne w procesie rozwijania umiejętności podejmowania decyzji dotyczących planowania własnej kariery zawodowej;
  13. publikacje fachowe z zakresu poradnictwa zawodowego;
  14. zestawy testów standardowych i innych umożliwiających określenie predyspozycji zawodowych.

  INFORMACJA ZAWODOWA

  Informacja zawodowa jest to zbiór danych potrzebnych jednostce do podejmowania kolejnych decyzji edukacyjnych, zawodowych oraz wejścia na rynek pracy – decyzji związanych z zatrudnieniem.

  Informację zawodową można podzielić na trzy grupy:

  • informację dotyczącą edukacji; informacja zawiera dane o szkołach, warunkach kształcenia, przedmiotach nauczania, możliwościach dalszego kształcenia;
  • informacje dotyczące zawodu; informacja zwiera dane o zadaniach i wykonywanych czynnościach, narzędziach i środkach pracy, wymaganiach psychofizycznych stawianych kandydatom do zawodu;
  • informacje o rynku pracy; informacja zawiera dane o zatrudnieniu i bezrobociu oraz możliwościach przekwalifikowania się (szkolenia i inne formy kształcenia ustawicznego)

  Informacja zawodowa jest prowadzona w formie indywidualnej oraz grupowej.

  • INFORMACJA INDYWIDUALNA: to bezpośredni kontakt doradcy zawodowego z osobą zgłaszającą potrzebę pomocy w celu udzielenia jej informacji zawodowej. Doradca zawodowy po przyjęciu informacji o potrzebie udzielenia informacji indywidualnej, ustala , czy osoba zgłaszająca potrzebę pomocy korzystała z zasobów informacji dostępnych w powiatowym urzędzie pracy, oraz informuje o aktualnym zakresie i formach, w jakich można korzystać z tych zasobów. Następnie udziela informacji zawodowej stosownie do oczekiwań osoby zgłaszającej potrzebę lub umożliwia jej samodzielne korzystanie z zasobów informacji zawodowej w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Żorach W razie potrzeby doradca zawodowy przekazuje osobie materiały informacyjne.
  • INFORMACJA GRUPOWA: jest to bezpośredni kontakt doradcy zawodowego z grupą osób zgłaszających potrzebę pomocy w ramach spotkania informacyjnego, które ma na celu przedstawienie informacji zawodowej.

  W ramach informacji zawodowej doradcy zawodowi udostępniają m. in.:

  1. teczki informacji o zawodach, zawierające opis czynności, zadania, wymagania, dróg kształcenia i podnoszenia kwalifikacji
  2. komputerowe bazy danych ( „Doradca 2000”)
  3. Klasyfikacja Zawodów i Specjalności
  4. informator o szkołach, instytucjach szkoleniowych oraz stowarzyszeniach zawodowych
  5. Standardy Kwalifikacji Zawodowych
  6. wzory życiorysów i listów motywacyjnych
  7. filmy o zawodach
  8. filmy instruktażowe dotyczące np. rozmowy kwalifikacyjnej
  9. opis zawodów deficytowych i nadwyżkowych
  10. informacje o warunkach prowadzenia działalności gospodarczej, w tym o przepisach prawnych, procedurach postępowania, wzorach dokumentów
  11. informacje o lokalnym rynku pracy
  12. informacje o zakresie i formach działania instytucji publicznych, które mogą być przydatne w rozwiązywaniu problemów zawodowych
  13. informacje o metodach i sposobach poszukiwania pracy w kraju i za granica, w tym przez siec EURES
  14. informacje o instytucjach i organizacjach, które mogą wspierać indywidualne działania związane z rozwiązywaniem problemów zawodowych, poszukiwaniem pracy lub podejmowaniem działalności gospodarczej.

  SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

  Parter: pokój nr 2, 6 lub 8. 

  Więcej informacji znajdą Państwo na:

  Poniżej znajdą Państwo wykaz porad grupowych prowadzonych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żorach w danym roku.
  Osoby zainteresowane uczestnictwem w zajęciach proszone są o kontakt z doradcą zawodowym lub doradcą klienta.

   

   

  W razie pytań prosimy o kontakt:

  Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
  Edyta Grześkiewicz doradca zawodowy  32 4342790 w.252

   

   

   

   

   

    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Wykaz porad grupowych prowadzonych w danym roku [ 20 ]
  ikona PDF Plan porad grupowych I kwartał 2020 06-12-19 14:49 522.95KB pobierz
  ikona DOC Plan zajęć z poradnictwa zawodowego na 2019 roku 08-07-19 09:50 69KB pobierz
  ikona DOC PLAN ZAJĘĆ Z PORADNICTWA GRUPOWEGO W 2018 R..doc 06-09-18 09:04 66KB pobierz
  ikona PDF Plan zajęć z poradnictwa grupowego na 2017 rok 23-10-17 12:23 238.54KB pobierz
  ikona PDF Plan zajęć z poradnictwa grupowego na IV kwartał 2016 roku 23-10-17 12:21 220.43KB pobierz
  ikona PDF Plan zajęć z poradnictwa grupowego na II kwartał 2016 roku 15-04-16 15:23 220.12KB pobierz
  ikona PDF Plan zajęć z poradnictwa grupowego na I kwartał 2016 roku. 23-12-15 13:36 274.05KB pobierz
  ikona PDF Plan poradnictwa grupowego na IV kwartał 2015 r. 02-10-15 09:22 218.47KB pobierz
  ikona DOC Plan poradnictwa grupowego na III kwartał 2015 r. 22-06-15 11:40 49KB pobierz
  ikona DOC Plan poradnictwa grupowego na II kwartał 2015 r. 02-04-15 11:39 50KB pobierz
  ikona DOC Plan poradnictwa grupowego na I kwartał 2015 r. 15-12-14 12:31 49.5KB pobierz
  ikona DOC plan poradnictwa grupowego na IV kwartał 2014 r. 24-09-14 12:36 49.5KB pobierz
  ikona DOC plan poradnictwa grupowego na III kwartał 2014.doc 30-06-14 11:17 51KB pobierz
  ikona DOC plan poradnictwa grupowego II 2014.doc 24-03-14 11:17 74KB pobierz
  ikona DOC plan poradnictwa grupowego I 2014.doc 18-12-13 09:36 72.5KB pobierz
  ikona DOC Plan poradnictwa grupowego IV 2013 19-09-13 14:25 72.5KB pobierz
  ikona DOC Plan poradnictwa grupowego III 2013 28-06-13 10:04 72.5KB pobierz
  ikona DOC Plan poradnictwa grupowego II 2013 03-04-13 09:41 71KB pobierz
  ikona DOC Plan poradnictwa grupowego I 2013 03-04-13 09:41 72.5KB pobierz
  ikona DOC poradnictwo grupowe IV 2012 03-04-13 09:25 68KB pobierz
  Utworzono: 2012-08-02 10:01 | Redagował: Małgorzata Celebańska 2019-11-26 07:52
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 7272

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl