• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Żory

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Zwrot kosztów zakwaterowania

   

  Refundacja kosztów zakwaterowania obejmuje udokumentowane koszty pobytu w hotelu lub wynajętym mieszkaniu w miejscowości lub pobliżu miejscowości, w której jest zatrudniona, wykonuje inną pracę zarobkową, odbywa staż lub przygotowanie zawodowe dorosłych. 

  Powiatowy Urząd Pracy w Żorach informuje, iż ze względu na brak środków finansowych, nabór wniosków o zwrot kosztów zakwaterowania został wstrzymany.

  O refundację kosztów zakwaterowania może starać się osoba, która:

  • na podstawie skierowania urzędu podjęła zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, staż, przygotowanie zawodowe dorosłych poza miejscem zamieszkania - w miejscowości, do której czas dojazdu i powrotu do miejsca stałego zamieszkania wynosi łącznie ponad 3 godziny dziennie,
  • mieszka w hotelu lub wynajętym mieszkaniu w miejscowości lub w pobliżu miejscowości, w której jest zatrudniona, wykonuje inną pracę zarobkową, odbywa staż lub przygotowanie zawodowe,
  • uzyskuje wynagrodzenie lub inny przychód w wysokości nie przekraczającej 200% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w miesiącu, za który jest dokonywany zwrot kosztów zakwaterowania.

  Zainteresowana osoba składa w urzędzie wniosek o zawarcie umowy o zwrot kosztów zakwaterowania.

  Warunki refundacji:

  • Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku urząd zawiera z bezrobotnym umowę określającą warunki zwrotu kosztów zakwaterowania.
  • Zwrot następuje na podstawie rozliczenia faktycznie poniesinych kosztów, do którego należy dołączyć oryginały faktur, rachunków lub innych wiarygodnych dokumentów potwierdzających poniesione koszty.
  • Okres refundacji wynosi do 12 miesięcy lub przez czas trwania stażu, przygotowania zawodowego dorosłych.
  • Kwotę refundacji za niepełny miesiąc ustala się dzieląc kwotę poniesionych kosztów przez 30 i mnożąc przez liczbę dni kalendarzowych w okresie, za który świadczenie przysługuje.

  Podstawa prawna:
  - art. 45 ust. 2 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy   (t.j. Dz. U. z 2019 r . poz. 1482 z późn. zm.)
  - Regulamin określający warunki refundacji kosztów przejazdu i zakwaterowania.

   

  W razie pytań prosimy o kontakt:

  Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
   Grażyna Bartecka specjalista ds. programów  32 4342004 wew. 258  
  Utworzono: 2012-08-02 10:17 | Redagował: Małgorzata Celebańska 2019-11-26 08:33
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 3483

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl