• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Żory

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Zwrot kosztów przejazdu

  Refundacja kosztów przejazdu obejmuje udokumentowane koszty dot. przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, odbywania stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, odbywania zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego .

   

  O refundację kosztów przejazdu może starać się osoba, która:

  • na podstawie skierowania urzędu podjęła zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, staż, przygotowanie zawodowe dorosłych, zajęcia z zakresu poradnictwa zawodowego oraz uzyskuje wynagrodzenie lub inny przychód w wysokości nie przekraczającej 200% minimalnego wynagrodzenia za pracę;
  • dojeżdża do miejsca wykonywania badań lekarskich lub psychologicznych, jeżeli na badania te otrzymała skierowanie z urzędu pracy;
  • po otrzymaniu skierowania z urzędu pracy, dojeżdża do miejsca wykonywania prac społecznie użytecznych;
  • otrzymała skierowanie do pracodawcy, który zgłosił ofertę pracy, jeżeli siedziba tego pracodawcy znajduje się poza miejscem zamieszkania bezrobotnego.

  Zainteresowana osoba składa w urzędzie wniosek o zwrot kosztów przejazdu (do pobrania na końcu strony).

  Warunki refundacji:

  • Zwrot następuje na podstawie pozytywnie rozpatrzonego wniosku oraz comiesięcznego rozliczenia faktycznie poniesinych kosztów, do którego należy dołączyć oryginały imiennych biletów miesięcznych, biletów jednorazowych, faktur, rachunków lub innych wiarygodnych dokumentów potwierdzających poniesione koszty.
  • Maksymalna kwota zwrotu kosztów przejazdu wynosi 100 zł. miesięcznie.
  • Okres refundacji wynosi do 12 miesięcy lub przez czas trwania stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego.
  • Kwotę refundacji za niepełny miesiąc ustala się dzieląc kwotę poniesionych kosztów przez 30 i mnożąc przez liczbę dni kalendarzowych w okresie, za który świadczenie przysługuje.
  • Refundacja nie przysługuje osobie, która po raz kolejny podjęła zatrudnienia lub inną pracę zarobkową u tego samego pracodawcy.

  Podstawa prawna:
  - art. 45 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  (t.j. Dz. U. z 2019 r . poz. 1482 z późn. zm.)
  - Regulamin określający warunki refundacji kosztów przejazdu i zakwaterowania

  W razie pytań prosimy o kontakt:

  Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
  Grażyna Bartecka  specjalista ds. programów  32 4342004 wew. 258  refundacje[at]pup.zory.pl

  Pliki do pobrania:

    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Zwrot kosztów przejazdu [ 3 ]
  ikona DOC rozliczenie zwrotu kosztów przejazdu 10-06-16 10:25 37KB pobierz
  ikona DOC wniosek o zwrot kosztów przejazdu 18-12-17 13:38 57KB pobierz
  ikona PDF Regulamin określający warunki zwrotu kosztów przejazdu 02-10-19 14:44 366.77KB pobierz
  Utworzono: 2012-08-02 10:16 | Redagował: Małgorzata Celebańska 2019-11-26 08:32
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2747

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl