PUP Żory
http://nd.pup.zory.pl/bezrobotni_poszukujacy_pracy/ubezpiecznie_zdrowotne.html
Drukuj grafikę : tak / nie

Ubezpiecznie zdrowotne

Zgodnie z zapisem ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zmianami) powiatowy urząd pracy do ubezpieczenia zdrowotnego zgłasza osoby bezrobotne (oraz członków ich rodzin) niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

Dzieci i młodzież do ukończenia 18 lat, posiadające obywatelstwo polskie mają zagwarantowane prawo do świadczeń. Nie powinny być odsyłane z powodu braku dowodu ubezpieczenia, nawet, jeżeli ubezpieczony rodzic nie dokonał zgłoszenia dziecka do ubezpieczenia, pomimo ustawowego obowiązku. Nie ma obowiązku przedstawienia potwierdzenia prawa do świadczeń dla dzieci do 6. miesiąca życia, które nie zostały zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego, np. z powodu braku numeru PESEL!

W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
Anna Sztwiertnia  Kierownik referatu ds. ewidencji i świadczeń  32 4342004 w.251