• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Żory

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji

   SZKOLENIE: to pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, w tym umiejętności poszukiwania zatrudnienia.

  Starosta inicjuje, organizuje i finansuje z Funduszu Pracy szkolenia bezrobotnych, w celu podniesienia ich kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji, zwiększających szanse
  na podjęcie lub utrzymanie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej,
  w szczególności w przypadku:

  • braku kwalifikacji zawodowych;
  • konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji;
  • utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie;
  • braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.

  Urząd kieruje na szkolenia grupowe zgodnie z planem szkoleń.

  Urząd może skierować bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie, jeżeli uzasadni on celowość tego szkolenia, a jego koszt w części finansowanej z Funduszu Pracy w danym roku nie przekroczy 300% przeciętnego wynagrodzenia. Jeżeli osoba bezrobotna ma możliwość podjęcia pracy, ale nie posiada wymaganych uprawnień, może starać się o skierowanie na szkolenie z urzędu pracy.

  Szkolenie finansowane przez starostę z Funduszu Pracy odbywa się w formie kursu, realizowanego według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu, chyba że przepisy odrębne przewidują niższy wymiar szkolenia.

  OSOBA, KTÓRA Z WŁASNEJ WINY NIE UKOŃCZYŁA SZKOLENIA, JEST OBOWIĄZANA DO ZWROTU KOSZTÓW SZKOLENIA.

  Osoba bezrobotna, która bez uzasadnionej przyczyny odmówi udziału w szkoleniu, z własnej winy przerwie szkolenie lub po skierowaniu nie podejmie szkolenia - zostaje pozbawiona statusu bezrobotnego na okres:

  • 120 dni w przypadku pierwszej odmowy,
  • 180 dni w przypadku drugiej odmowy,
  • 270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy.

  Osoby zainteresowane szkoleniem proszone są o kontakt z doradcą klienta.
   
   
  Podstawa prawna:
  - Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2019 r. poz. 1482 z późniejszymi zmianami);
  - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2014 r.  poz. 667).
   

   

   

    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Szkolenia [ 2 ]
  ikona PDF Plan szkoleń 2020.pdf 11-03-20 12:19 188.18KB pobierz
  ikona PDF Regulamin szkoleń.pdf 16-01-20 14:39 261.67KB pobierz
  Utworzono: 2012-08-02 10:02 | Redagował: Małgorzata Matynia-Jośko 2020-03-11 12:41
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 5059

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl