• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Żory

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych

   

  Starosta, na wniosek bezrobotnego, może sfinansować z Funduszu Pracy koszty studiów podyplomowych należne organizatorowi studiów, do wysokości 100%, jednak nie więcej niż 300% przecietnego wynagrodzenia. Prawa i obowiązki stron określa umowa o dofinansowanie studiów podyplomowych. Wpłata środków przekazywana jest bezpośrednio na konto uczelni.

   

  W przypadku podjęcia przez uczestnika studiów podyplomowych zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej w trakcie ich odbywania nie zawiesza się finansownia tych studiow do planowanego terminu ich ukończenia.

  Osoba, z którą została zawarta umowa o dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych jest obowiązana do zwrotu poniesionych kosztów jeśli nie ukończy lub przerwie studia podyplomowe z własnej winy.

   Podstawa prawna:
  - Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2019 poz. 1482 wraz z późn. zm.)

   

  Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
   Małgorzata Matynia-Jośko Specjalista ds. rozwoju zawodowego   32 4342790 w.280  

   


  Utworzono: 2012-08-02 10:19 | Redagował: Małgorzata Celebańska 2019-11-26 08:34
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2675

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl