• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Żory

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Stypendium z tytułu kontynuowania nauki

   

  Stypendium z tytułu kontynuowania nauki może otrzymać osoba bezrobotna bez kwalifikacji zawodowych, która w okresie 12 miesięcy od dnia zarejestrowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żorach podjęła dalszą naukę.

  Powiatowy Urząd Pracy w Żorach informuje, iż ze względu na brak środków finansowych, nabór wniosków o stypendium z tytułu kontynuowania nauki został wstrzymany.

  O stypendium z tytułu kontynuowania nauki może starać się osoba, która:

  • jest osobą bezrobotną bez kwalifikacji zawodowych (nie posiada kwalifikacji do wykonywania jakiegokolwiek zawodu poświadczonego dyplomem, świadectwem, zaświadczeniem lub innym dokumentem uprawniającym do wykonywania zawodu),
  • w okresie 12 miesięcy od dnia zarejestrowania się w urzędzie podjęła dalszą naukę:

                           - w szkole ponadgimnazjalnej dla dorosłych będącej szkołą publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach
                              szkoły publicznej, lub

                           - w szkole wyższej, gdzie studiuje w systemie studiów niestacjonarnych

  • wysokość dochodu na osobę w rodzinie w rozumieniu przepisów pomocy społecznej, uprawnia do świadczeń z pomocy społecznej (do dochodu nie wlicza się kwoty tego stypendium).

  Zainteresowana osoba składa w urzędzie wniosek o zawarcie umowy o zwrot kosztów zakwaterowania.

  Warunki refundacji:

  • Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku urząd zawiera z bezrobotnym umowę określającą warunki wypłaty stypendium z tytułu kontynuowania nauki.
  • Podstawą wypłaty stypendium jest zaświadczenie wystawione przez szkołę potwierdzające kontynuowanie nauki.
  • Stypendium wypłacane jest przez okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia nauki.
  • Wysokość stypendium wynosi 100% zasiłku dla bezrobotncyh.

  Podstawa prawna:
  - art. 55 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy   (t.j. Dz. U. z 2019 r . poz. 1482 z późn. zm.)

   

  W razie pytań prosimy o kontakt:

  Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
   Grażyna Bartecka  specjalista ds. programów  32 4342004 w.258  
  Utworzono: 2012-08-02 10:17 | Redagował: Małgorzata Celebańska 2019-11-26 08:33
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 3196

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl