• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Żory

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Jednorazowe środki na podjęcie dzialalności gospodarczej

  Kryteria i zasady przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej zwanych "dofinansowaniem"

   

  DOTACJE PRZYZNAWANE SĄ TYLKO OSOBOM BEZROBOTNYM oraz ABSOLWENTOM KLUBÓW I CENTRÓW INTEGRACJI SPOŁECZNEJ oraz POSZUKUJĄCYM PRACY OPIEKUNOM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH)

  I. WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW MOŻE BYĆ UWZGLĘDNIONY PO SPEŁNIENIU PRZEZ WNIOSKODAWCĘ NASTĘPUJĄCYCH WARUNKÓW:

  • W okresie  poprzedzającym  złożenie wniosku (okres badawczy-12 m-cy) nie odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego  dorosłych, prac interwencyjnych lub robót publicznych,
  • Nie otrzymał dotychczas z Funduszu Pracy lub innych środków publicznych bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej,
  • Nie prowadził działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności,
  • Nie posiadał wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,
  • Nie był w okresie 2 lat przed złożeniem wniosku skazany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dn. 06.06.1997r-Kodeks Karny,
  • Spółdzielnia socjalna, do której ma zamiar przystąpić nie zalega z opłacaniem składek   i innych danin publicznoprawnych oraz nie ma przeterminowanych zobowiązań,
  • Spełnia warunki o których mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis  (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r.) albo w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24.07.2007r. w spawie stosowania art 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołóstwa i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1860/2004 (Dz. Urz. UE L 193 z 25.07.2007, str6) w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa,
  • Wniosek jest kompletny i prawidłowo sporządzony.


  II. ABY UZYSKAĆ DOTACJE NALEŻY ZŁOŻYĆ WNIOSEK WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI:

  Ubiegający się o uzyskanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, składa w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żorach wniosek zawierający i określający /wniosek dostępny poniżej:

  • kwotę wnioskowanych środków,
  • rodzaj działalności gospodarczej, którą bezrobotny zamierza podjąć,
  • kalkulację kosztów (oraz źródła ich finansowania) związanych z podjęciem działalności jakie zostaną poniesione ze środków otrzymanych,
  • szczegółową specyfikację wydatków przeznaczonych w szczególności na zakup środków trwałych, materiałów, towarów, pozyskanie lokalu, opłatę wpisowego lub wkładu do spółdzielni socjalnej oraz harmonogram wydatków  w ramach wnioskowanych środków,
  • formę zabezpieczenia zwrotu środków, w przypadku niedotrzymania warunków umowy,
  • przewidywane efekty ekonomiczne prowadzenia działalności gospodarczej;
  • oświadczenie o uzyskanej pomocy publicznej;
  •  oświadczenia o :

  - niekorzystaniu z bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej;
  -spełnianiu warunków określonych w Rozporządzeniu  MRPiPS z dn. 14.07.2017 r .w sprawie  dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej  (Dz.U. 2017 poz. 1380);
  -
  nieprowadzeniu działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
  -wykorzystaniu przyznanych środków zgodnie z przeznaczeniem;
  -niepodejmowaniu zatrudnienia w okresie 12 miesięcy po dniu rozpoczęcia działalności gospodarczej;
  -niekaralności w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z 06.06.1997r-Kodeks karny;
  -niezłożeniu wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej lub wniosku o przystąpieniu do spółdzielni socjalnej do innego Starosty;

  • w przypadku zamiaru przystąpienia do istniejącej spółdzielni socjalnej Bezrobotny do wniosku dołącza pisemną informację:

  - o przyjęciu bezrobotnego do spółdzielni socjalnej jako członka, po wniesieniu opłaty w wysokości określonej w zobowiązaniu oraz spełnieniu innych warunków określonych w tym zobowiązaniu;
  - niezaleganiu przez spółdzielnię socjalną w dniu wydania informacji z opłacaniem składek i innych danin publicznych i nie posiadaniu przeterminowanych zobowiązań cywilnoprawnych;
  -nieznajdowaniu się w stanie likwidacji.

  W przypadku prowadzenie wcześniej działalności gospodarczej do wniosku należy dołączyć zaświadczenie z ZUS o braku zaległości z tytułu prowadzenia ww. działalności.


  III. WYDATKI WSKAZANE WE WNIOSKU MUSZĄ BYĆ UZASADNIONE:

  Na następujące rodzaje wydatków nie będą przyznawane środki:

  • zakup udziału lub akcji w spółkach oraz obligacji i innych instrumentów finansowych 
  • opłaty administracyjne, skarbowe i eksploatacyjne (media, płace, opłaty ZUS-u, kaucje, podatki, koncesje), -za wyjątkiem pierwszego czynszu do wys. 2000 zł
  • zakup nieruchomości,
  • zakup środka transportu,
  • zakup ziemi
  • zakup środków i usług na podjęcie działalności od współmałżonka, osób krewnych w linii prostej, rodzeństwa ani powinowatych w linii prostej, 
  • remonty obiektów funkcjonujących jako obiekty mieszkalne
  • zakup wyposażenia w ramach umowy leasingu.

  Jest dopuszczalne przeznaczenie max 50% uzyskanych środków na towar

  Środki przyznawane Bezrobotnemu stanowią pomoc de minimis w rozumieniu przepisów  rozporządzenia komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013) lub rozporządzenia komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013) lub  rozporządzenia Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. L 190, z 28.06.2014).

  IV. WNIOSEK PODLEGA OCENIE:

  Przy rozpatrywaniu wniosku uwzględniane są następujące kryteria:

  • Stopień przygotowania planowanego przedsięwzięcia:
   • jakość merytoryczna przedstawionego wniosku,
   • działania podjęte na rzecz uruchomienia działalności,
   • udział środków własnych (co najmniej 25%)
  • Przeznaczenie środków na wydatki związane bezpośrednio i jednoznacznie z rodzajem zamierzonej działalności.
  • Predyspozycje osobowe Bezrobotnego, jego wiarygodność, spójność wypowiedzi.
  • Posiadane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe  dotyczące planowanej działalności.
  • Zgodność formalna i merytoryczna wniosku z wymogami określonymi w obowiązujących przepisach.

  V. UMOWA W SPRAWIE PRZYZNANIA BEZROBOTNEMU ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI:

  Przyznawanie środków następuje na podstawie umowy cywilnoprawnej, zawartej zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.

  Zgodnie z art. 36 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim wymagana jest pisemna zgoda współmałżonka wnioskodawcy na zawarcie umowy.

  W przypadku niedotrzymania warunków umowy, należy zwrócić w ciągu 30 dni całość środków wraz z odsetkami ustawowymi, naliczonymi od dnia ich uzyskania.

  Udzielenie środków, bądź refundacji następuje na podstawie umowy cywilnoprawnej, zawartej pomiędzy wnioskodawcą,  a  Prezydentem Miasta Żory, którego reprezentantem jest Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy.

  Zawarcie umowy o przyznanie jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej następuje po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i złożeniu zabezpieczenia zwrotu środków w formie np. poręczenia tj. złożenie zabezpieczenia zwrotu jednorazowych środków, w przypadku naruszenia warunków umowy, w formie poręczenia (jeden poręczyciel) uwzględniając średnią dochodu netto poręczyciela z poprzednich trzech miesięcy, którego wysokość będzie stanowić minimum 10% kwoty udzielonej dotacji, nie mniej niż obowiązujące minimalne wynagrodzenie.

  Poręczycielami nie mogą być:

  • osoby pracujące na czas określony,
  • pracownicy zakładu będącego w likwidacji,
  • współmałżonek,
  • emeryci i renciści, którzy mają skończone 70 lat.

  Koszty ustanowienia zabezpieczenia ponosi Bezrobotny.

  Zgodnie z art. 36 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim wymagana jest pisemna zgoda współmałżonka poręczyciela na poręczenie cywilne.

  Umowa o udzielenie jednorazowych środków dla bezrobotnego określa jednoznacznie:

  • datę zawarcia umowy,
  • strony umowy,
  • kwotę środków,
  • cel na jaki zostaną przyznane,
  • zobowiązania stron,
  • zakres i formy kontroli nad sposobem wykorzystania środków,
  • konsekwencje finansowe w przypadku niedotrzymania warunków umowy,
  • formę zabezpieczenia zwrotu środków w przypadku niedotrzymania warunków umowy,
  • warunki wypowiedzenia umowy w przypadku niedochowania jej warunków.

  Obowiązki wnioskodawcy określone w umowie:

  • prowadzenie działalności przez okres co najmniej 12 miesięcy,
  • rozpoczęcie działalności w terminie określonym w umowie,
  • rozdysponowanie środków zgodnie ze szczegółową specyfikacją i harmonogramem,
  • wydatkowania w okresie od dnia zawarcia umowy do 30 dnia od dnia podjęcia działalności gospodarczej, zgodnie z przeznaczeniem,
  • udokumentowania i rozliczenia wydatkowania otrzymanych środków w terminie dwóch miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej,
  • przedkładania co pół roku zaświadczenia z  ZUS o zgłoszeniu do obowiązkowych ubezpieczeń,
  • zgłaszanie o wszelkich zmianach dotyczących działalności,
  • zwrot środków wraz z ustawowymi odsetkami w ciągu 30 dni od otrzymania stosownego wezwania, w przypadku naruszenia warunków umowy

   

  PROCEDURA UDZIELANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

  I.ZŁOŻENIE WNIOSKU

  II.ROZPATRZENIE WNIOSKU PRZEZ KOMISJĘ OCENIAJĄCĄ ( do 30 dni od złożenia wniosku)

  III.POZYTYWNE/NEGATYWNE ROZPATRZENIE WNIOSKU

  IV.W PRZYPADKU POZYTYWNEGO ROZPATRZENIA WNIOSKU:

  1. UMOWA O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
  2. PRZELANIE ŚRODKÓW NA OSOBISTE KONTO BANKOWE
  3. ZAKUP SPRZĘTU - ZGODNIE Z UMOWĄ I OTWARCIE DZIAŁALNOŚCI-ZGŁOSZENIE W URZĘDZIE SKARBOWYM
  4. PO 12 MIESIĄCACH UMOWA WYGASA

  Wniosek o dofinansowanie może być przez starostę uwzględniony w przypadku, gdy absolwent CIS ,absolwent KIS oraz poszukujący pracy opiekun osoby niepełnosprawnej spełniają warunki, o których mowa w pkt. I , II i III

  SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

  Pok. 23 – I piętro tel. +48 32 4342 790 wew. 267

   

  Podstawa prawna:
  - Art. 46 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j Dz. U. z 2019 r. poz. 1482 wraz z późn. zmianami),
  - Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1380 )
  - Rozporządzenie komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013)
  - Rozporządzenie komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013)
  - Rozporządzenie Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. L 190, z 28.06.2014).
  - Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U nr 59,poz.404 z 2007r. oraz z 2008r. nr 93,poz.585 oraz z 2010r. Nr 18,poz.99)

  W razie pytań prosimy o kontakt:

  Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
  Joanna Staszczyk doradca zawodowy 32 4342790 w. 267
    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej [ 3 ]
  ikona DOC Wniosek o przyznanie dotacji na działalność gospodarczą.doc 31-12-19 09:43 168KB pobierz
  ikona PDF Regulamin przyznawania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz refundacji doposażeń stanowiska pracy 27-01-20 14:09 582.2KB pobierz
  ikona XLS Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 21-01-19 13:03 135KB pobierz
  Utworzono: 2012-08-02 10:15 | Redagował: Małgorzata Celebańska 2019-11-26 08:29
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 7807

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl