• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Żory

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej

  Obowiązki i uprawnienia osoby rejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy (PUP) jako bezrobotnej, lub innej osoby poszukującej pracy, określa ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.).

  Procedura rejestracji:

  1. Bezrobotny zgłasza się w celu dokonania rejestracji do Powiatowego Urzędu Pracy, właściwego ze względu na stałe lub czasowe zameldowanie, a jeżeli nie jest zameldowany – do Powiatowego Urzędu Pracy, na którego obszarze działania przebywa. Osoba, która nie jest zameldowana  lub posiada stałe zameldowanie w innej miejscowości niż miejsce czasowego zameldowania, przy dokonaniu rejestracji składa oświadczenie, że nie jest zarejestrowana w innym Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna.
  2. REJESTRACJA BEZROBOTNEGO NASTĘPUJE W DNIU PRZEDŁOŻENIA KOMPLETU WYMAGANYCH DOKUMENTÓW, po wypełnieniu wniosku o dokonanie rejestracji oraz  poświadczeniu  własnoręcznym podpisem, w obecności pracownika powiatowego urzędu pracy, prawidłowości danych  i oświadczeń zamieszczonych we wniosku o dokonanie rejestracji.
  3. Zarejestrowana osoba jest zobowiązana do zawiadomienia w terminie 7 dni Powiatowego Urzędu Pracy  o wszelkich          zmianach danych przekazanych w trakcie rejestracji.
  4. Osoba rejestrująca się przedkłada do wglądu pracownikowi Powiatowego urzędu Pracy dokonującemu rejestracji:
  • dowód osobisty, lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem;
  • potwierdzenie zamaldowania stałego lub czasowego na dokumencie wydanym przez Urząd Miasta - w przypadku meldunku innego niż w dowodzie osobistym lub w przypadku dowodu osobistego wydanego po 1 marca 2015 (nie zawiera adresu);
  • potwierdzenie wymeldowania na dokumencie wydanym przez Urząd Miasta - dotyczy osób nieposiadających meldunku;
  • odpowiednio: świadectwa ukończenia szkoły, dyplomy lub inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje lub zaświadczenia o ukończeniu kursu lub szkolenia;
  • świadectwa pracy oraz inne dokumenty niezbędne do ustalenia uprawnień;
  • osoba niepełnosprawna, oprócz powyższych dokumentów, przedkłada orzeczenie potwierdzające stopień niepełnosprawności uprawnionego organu;
  • dokument  stwierdzający przeciwwskazania do wykonywania określonych prac, jeżeli  taki dokument posiada;
  • osoba, która nie jest zameldowana albo jest zameldowana na pobyt stały w innej miejscowości niż miejsce zameldowania na pobyt czasowy, przy ubieganiu się o zarejestrowanie jako bezrobotny składa oświadczenie, że nie jest zarejestrowana jako  bezrobotny w innym urzędzie pracy. 

  Powiatowy Urząd Pracy nie dokonuje rejestracji w przypadku nieprzedłożenia dokumentów , o których mowa w pkt  4 lub odmowy złożenia podpisu na wniosku o dokonanie rejestracji przez osobę rejestrującą się.  W szczególnie  uzasadnionych przypadkach Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy może wyrazić zgodę na dokonanie  rejestracji osoby nie posiadającej kompletu dokumentów.

   

  Rejestracja odbywa się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żorach w pokoju nr 11.

  Zobacz jakie dokumenty są wymagane podczas rejestracji:

   

  W razie pytań prosimy o kontakt:

  Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
  Patrycja Mazurek Specjalista ds. rejestracji 32 4342004 w.269

   

  Utworzono: 2012-08-02 09:18 | Redagował: Wojciech Śniegoń 2019-09-06 09:02
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 3462

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl