• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Żory

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną

  Refundacji kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną można dokonać osobie bezrobotnej:
  - posiadającej co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub
  - posiadającej dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia (refundacja do 7 roku życia dziecka) lub
  - opiekującej się osobą zależną.

  Powiatowy Urząd Pracy w Żorach informuje, iż ze względu na brak środków finansowych, nabór wniosków o refundację kosztów opieki został wstrzymany.

  O refundację kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną może starać się osoba, która:

  • podjęła zatrudnienie lub inną pracę zarobkową,
  • została skierowana przez Powiatowy Urząd Pracy w Żorach na staż, przygotowanie zawodowe dorosłych lub szkolenie.

  oraz:

  • osiąga z tego tytułu miesięczny przychód nieprzekraczający minimalnego wynagrodzenia za pracę,
  • udokumentuje faktycznie poniesione koszty związane z opieką nad dzieckiem lub osobą zależną.

   

  Za osobę zależną (zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) uznaje się:

  • osobę wymagającą ze względu na stan zdrowia lub wiek stałej opieki, połączoną więzami rodzinnymi lub powinowactwem z osoba objęta usługami lub instrumentami rynku pracy lub pozostająca z nią we wspólnym gospodarstwie domowym.

  Zainteresowana osoba składa w urzędzie wniosek o zawarcie umowy o zwrot kosztów kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną.

   Warunki refundacji:

  • Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku urząd zawiera z bezrobotnym umowę określającą warunki refundacji kosztów opieki.
  • Zwrot następuje na podstawie rozliczenia faktycznie poniesinych kosztów, do którego należy dołączyć fakturę, rachunek lub inny wiarygodny dokument potwierdzający poniesione koszty.
  • Okres refundacji wynosi do 6 miesięcy lub przez czas trwania stażu, przygotowania zawodowego dorosłych czy szkolenia.
  • Zwrotowi podlegają poniesione, udokumentowane koszty w wysokości nie wyższej niż połowa zasiłku dla bezrobotnych.
  • Kwotę refundacji za niepełny miesiąc ustala się dzieląc kwotę poniesionych kosztów przez 30 i mnożąc przez liczbę dni kalendarzowych w okresie, za który świadczenie przysługuje.

  Podstawa prawna:
  - art. 61 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy   (t.j. Dz. U. z 2019 r . poz. 1482 z późn. zm.)
  - Regulamin określający warunki refundacji kosztów opieki nad dzieckiem lub dziećmi
     do lat 6, dzieckiem lub dziećmi niepełnosprawnymi do lat 7 lub osobą zależną.

  W razie pytań prosimy o kontakt:

  Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
   Grażyna Bartecka specjalista ds. programów 32 4342004 wew. 258   

   

  Pliki do pobrania:

    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną [ 1 ]
  ikona PDF Regulamin określający warunki refundacji kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną 02-10-19 14:44 375.05KB pobierz
  Utworzono: 2012-08-02 10:16 | Redagował: Małgorzata Celebańska 2019-11-26 08:29
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 3148

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl