• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Żory

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi - FAQ

  Gdzie można ubiegać się o pomoc? 

  Powiatowy Urząd Pracy w Żorach nie ponosi odpowiedzialności za błędną interpretację udzielonych informacji ani za następstwa czynności podjętych na ich podstawie.

  Czy zapis ustawowy mówiący o refundacji kosztów za dojazdy do miejsca pracy jest obligatoryjny? 

  Nie, świadczenia wynikające z art. 45 są świadczeniami fakultatywnymi, co oznacza, że starosta nie ma obowiązku refundować ww. kosztów.

  Decyzja ta leży tylko i wyłącznie w gestii starosty, ustawa nie narzuca na niego takich obowiązków, daje mu natomiast takie prawo.

  Ustawa nie narzuca również wysokości refundacji, wskazuje natomiast maksymalną kwotę tej refundacji. Przy uwzględnianiu dokumentacji wydanych środków na dojazdy przez bezrobotnego zaleca się brać pod uwagę wszystkie bilety, nawet te jednorazowe.

  Jak długo bezrobotny może pobierać zasiłek? 

  Zasady ogólne:

  • 6 miesięcy - bezrobotni zamieszkali w okresie pobierania zasiłku na obszarze działania powiatowego urzędu pracy, jeżeli stopa bezrobocia na tym obszarze w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku nie przekraczała przeciętnej stopy bezrobocia w kraju,
    
  • 12 miesięcy - bezrobotni zamieszkali w okresie pobierania zasiłku na obszarze działania powiatowego urzędu pracy, jeżeli stopa bezrobocia na tym obszarze w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku przekraczała przeciętną stopę bezrobocia w kraju,
    
  • 18 miesięcy dla bezrobotnych:
    
   • zamieszkałych w dniu nabycia prawa do zasiłku oraz w okresie jego pobierania na obszarze działania powiatowego urzędu pracy, jeżeli stopa bezrobocia na tym obszarze w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku przekraczała 2-krotnie przeciętną stopę bezrobocia w kraju, oraz posiadających jednocześnie co najmniej 20-letni okres uprawniający do zasiłku lub
     
   • którzy mają na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat, a małżonek bezrobotnego jest także bezrobotny i utracił prawo do zasiłku z powodu upływu okresu jego pobierania po dniu nabycia prawa do zasiłku przez tego bezrobotnego.
  Jak rozpowszechnić swoją ofertę pracy? 

  Oprócz najczęściej praktykowanego w naszym kraju sposobu szukania pracy - przeglądania ofert pracodawców, istnieje alternatywna metoda - rozpowszechnienie własnej oferty pracy.

  Wielu z pracodawców zanim zamieści w prasie swoje ogłoszenie, przegląda oferty z działu "Szukam pracy". Powinni więc Państwo przygotować taką ofertę, tym bardziej, że rozpowszechnienie jej nie wymaga praktycznie żadnych nakładów finansowych, a przygotowanie jej zajmie niewiele czasu.

  Własna oferta powinna mieć charakter krótkiej noty zawierającej informacje na temat:

  • kto poszukuje pracy
  • jakiej poszukuje pracy
  • jak się z nim skontaktować.

  Oferty, które będziemy umieszczać w środkach masowego przekazu powinny być zwięzłe, natomiast te, które zostawimy u ewentualnych pracodawców, lub rozdamy znajomym powinny mieć bardziej rozbudowaną formę. Pamiętajmy o zachowaniu kopii takiej oferty, żeby w przypadku zaproszenia na rozmowę wiedzieć, co zawierała.

  Możemy przygotować kilka różnych ofert w zależności od rodzaju zajęcia, które chcemy wykonywać i kwalifikacji (predyspozycji) jakie posiadamy.

  Przygotowaną, sprawdzoną ofertę możemy wydrukować w kilku/kilkunastu egzemplarzach, jeśli mamy odpowiedni do tego sprzęt. Jeśli nie posiadamy, możemy poprosić o pomoc znajomych lub skorzystać z punktów usługowych, które za drobną opłatą taką usługę nam wykonają. Należy pamiętać, że oferty nie powinno się powielać na kserokopiarce, gdyż traci ona na swej wizualnej atrakcyjności. Jeśli już musimy skorzystać z kserokopiarki pamiętajmy, że nie wolno zginać oryginału i przypilnujmy aby operator ułożył ją idealnie równo i odpowiednio zwiększył kontrast. W ten sposób unikniemy niepotrzebnych zabrudzeń.

  Jaka jest wysokość zasiłku? 

  Wysokość zasiłku jest zróżnicowana i zależy od długości okresu zatrudnienia oraz innych okresów zaliczanych do okresu warunkującego nabycie prawa do zasiłku.

  I tak - jeżeli okres ten wynosi:

  • Do 5 lat - uprawnieni są do zasiłku w wysokości 80% zasiłku podstawowego,
    
  • Od 5 do 20 lat, lecz mniej niż 20 lat - uprawnieni są do zasiłku w wysokości podstawowej określonej w ustawie i waloryzowanej w okresach kwartalnych.
    
  • Co najmniej 20 lat - uprawnieni są do zasiłku w wysokości 120% zasiłku podstawowego.

  Informacje o wysokości zasiłku podstawowego mogą Państwo uzyskać bezpośrednio lub telefonicznie w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żorach lub wchodząc na odpowiednią podstonę w naszym serwisie internetowym.

  Jakie dokumenty są wymagane do rejestracji ? 

  - karta rejestracyjna pobrana w Urzędzie Pracy

  - dowód osobisty lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem

  - dyplom, świadectwo ukończenia szkoły, zaświadczenie o ukończeniu kursu i szkolenia

  - zaświadczenie o przeciwwskazaniach do wykonywania określonych prac (dotyczy osób, które posiadają taki dokument);

  - świadectwa pracy z przebiegu całego okresu zatrudnienia (w przypadku zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy – przypadającym po dniu 1 lipca 1997r. – należy przedłożyć dodatkowo zaświadczenie o uzyskanym wynagrodzeniu za poszczególne miesiące w kwotach brutto);

  - decyzja o przyznaniu i wstrzymaniu renty (w przypadku osób, które były uprawnione do takich świadczeń);

  - decyzja o wykreśleniu z ewidencji podmiotów gospodarczych wraz z zaświadczeniem ZUS potwierdzającym okres opłacania składek na ubezpieczenie społeczne (dotyczy osób, które prowadziły działalność gospodarczą);

  - zaświadczenie o okresie pobierania zasiłku chorobowego, macierzyńskiego lub świadczenia rehabilitacyjnego wraz z podstawą wymiaru tych zasiłków i świadczenia (jeżeli w ostatnich 18 miesiącach pobierano takie świadczenie);

  - zaświadczenie o zdolności do podjęcia pracy (jeżeli niezdolność trwała przez co najmniej 30 dni przypadających przed dniem rejestracji w PUP);

  - dokument potwierdzający stopień niepełnosprawności (dotyczy osób niepełnosprawnych);

  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 6480

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl