• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Żory

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Prace interwencyjne

  Prace interwencyjne to zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcę, które nastąpiło w wyniku umowy zawartej z PUP i ma na celu wsparcie osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

  Powiatowy Urząd Pracy w Żorach informuje, iż ogłoszenia o naborach są na bieżąco publikowane w zakładce AKTUALNOŚCI i FORMY AKTYWIZACJI.

    

   Prace interwencyjne mogą być organizowane u:

  • pracodawcy (oznacza to jednostkę organizacyjną, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osobę fizyczną, jeśli zatrudniają one co najmniej jednego pracownika),

  • przedsiębiorcy niezatrudniającego pracownika.

   

   Warunki refundacji:

  • refundacja dokonywana jest na podstawie umowy zawartej pomiędzy organizatorem prac interwencyjnych a urzędem pracy,
  • pracodawca otrzymuje przez uzgodniony w umowie okres zwrot części kosztów poniesionych na wynagrodzenia skierowanych bezrobotnych oraz składki na ubezpieczenie społeczne od refundowanego wynagrodzenia,

  • refundacja dokonywana jest co miesiąc na podstawie przedstawionych dokumentów potwierdzających wypłatę wynagrodzenia oraz opłacenie składek ZUS,

  • organizator prac interwencyjnych po zakończeniu okresu refundacji jest zobowiązany do dalszego utrzymania stanowiska  przez okres 3 lub 6 miesięcy (wg poniższej tabeli).

   

  Ze względu na racjonalność wydatkowania środków Powiatowy Urząd Pracy w Żorach
  organizuje prace interwencyjne obejmujące 6-cio miesięczną refundację
  z obowiązkiem dalszego utrzymania zatrudnienia przez kolejne 3 miesiące
  (pierwsza pozycja w poniższej tabeli).

   

  Czas trwania refundacji

  Częstotliwość

  refundacji

  Maksymalna wysokość

  refundacji

  Minimalny okres zatrudnienia po zakończeniu refundacji

   do 6 m-cy

  za każdy kolejny miesiąc zatrudnienia

  kwota zasiłku dla bezrobotnych + składki na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia  3 miesiące

  do 6 m-cy

  za każdy koleny miesiąc zatrudnienia

  połowa minimalnego wynagrodzenia  + składki na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia

  (dot. zatrudnienia w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy)

   do 12 m-cy

   za co drugi miesiąc zatrudnienia

  min. wynagrodzenie za pracę + składki na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia

  do 12 m-cy

   za każdy kolejny miesiąc zatrudnienia

  kwota zasiłku dla bezrobotnych + składki na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia

   

   

   

   

   

   

   


  6 miesięcy

  do 18 m-cy

   za co drugi miesiąc zatrudnienia

  min. wynagrodzenie za pracę + składki na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia

   do 24 m-cy

   za każdy kolejny miesiąc zatrudnienia

  do 50%* lub do 80%** min. wynagrodzenia
  za pracę + składki na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia

  * przy zatrudnieniu osób powyżej 50 roku życia, które nie spełniają warunków koniecznych do nabycia prawa
  do świadczenia przedemerytalnego

  ** przy zatrudnieniu osób, powyżej 50 roku życia, które spełniają warunki do nabycia prawa do świadczenia przedemerytalnego

  do 4 lat

  za co drugi miesiąc zatrudnienia

  do 50%* lub do 80%** min. wynagrodzenia
  za pracę + składki na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   Konsekwencje nieutrzymania stanowiska pracy:

  • Niewywiązanie się z obowiązku utrzymania stanowiska lub naruszenie innych warunków umowy powoduje obowiązek zwrotu otrzymanej pomocy wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości uzyskanej pomocy od dnia otrzymania pierwszej refundacji, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.
  • W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy skierowanego bezrobotnego w trakcie okresu objętego refundacją albo przed upływem okresu 3 miesięcy dalszego utrzymania stanowiska, urząd kieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego.
  • W przypadku odmowy przyjęcia skierowanego bezrobotnego na zwolnione stanowisko pracy, pracodawca zwraca uzyskaną pomoc w całości wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania pierwszej refundacji, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.
  • W przypadku braku możliwości skierowania bezrobotnego przez urząd pracy na zwolnione stanowisko pracy, pracodawca nie zwraca uzyskanej pomocy za okres, w którym uprzednio skierowany bezrobotny pozostawał w zatrudnieniu.
  • Wprzypadku złożenie niezgodnych z prawdą informacji, zaświadczeń lub oświadczeń organizator jest zobowiązany do zwrotu otrzymanej refundacji wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości kwoty udzielonej pomocy od dnia wypłaty pierwszej kwoty udostępnionych środków – w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty

   Refundacja w ramach prac interwencyjnych stanowi pomoc de minimis

  • Definicja beneficjenta pomocy publicznej:

   • Podmiot prowadzący działalność gospodarczą, w tym podmiot prowadzący działalność w zakresie rolnictwa lub rybołówstwa, bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania oraz bez względu na to, czy przepisy krajowe przyznają danemu podmiotowi status przedsiębiorcy.
   • Działalnością gospodarczą jest wszelka działalność polegająca na oferowaniu towarów i usług na rynku. Pojęcie to dotyczy zarówno działalności produkcyjnej, jak i dystrybucyjnej i usługowej. Nie jest istotne występowanie zarobkowego charakteru działalności, w związku z czym działalność gospodarczą w rozumieniu prawa wspólnotowego prowadzić mogą także różnorodne podmioty typu non-profit.
  • W przypadku gdy o prace interwencyjne występuje przedsiębrioca będący beneficjentem pomocy publicznej zastosowanie mają przepisy rozporządzeń:
  • 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013) lub
  • 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013) lub
  • 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190 z 28.06.2014),

   

  Podstawa prawna:
  - art. 51, 56 i 59 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1409 z późn. zm.);
  - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne (Dz U z 2014 r.  poz. 846);
  - Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy
     publicznej;
  - Rozporządzenie 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108
     Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352
     z 24.12.2013).

  W razie pytań prosimy o kontakt:

  Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
   Grażyna Bartecka  specjalista ds. programów 32 4342004 w. 258   

   

   Pliki do pobrania:

    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Prace interwencyjne [ 7 ]
  ikona DOC wniosek o wypłatę refundacji - PO WER 23-04-21 13:33 322KB pobierz
  ikona DOC wniosek o organizację prac interwencyjnych 23-03-21 13:12 340.5KB pobierz
  ikona PDF Regulamin organizacji prac interwencyjnych 06-10-20 09:51 323.66KB pobierz
  ikona PDF wniosek o organizację prac interwencyjnych 23-03-21 13:13 778.79KB pobierz
  ikona XLS Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 21-01-19 13:03 135KB pobierz
  ikona DOC wniosek o wypłatę refundacji 23-04-21 13:34 44.5KB pobierz
  ikona DOC wniosek o wypłatę refundacji - RPO WSL 23-04-21 13:34 779.5KB pobierz
  Utworzono: 2012-08-02 10:04 | Redagował: Grażyna Bartecka 2021-03-23 13:03
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 5681

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl