• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Żory

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Pożyczka szkoleniowa

   Starosta może, na wniosek bezrobotnego, udzielić pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia do wysokości 400% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu podpisania umowy
  w celu umożliwienia podjęcia lub utrzymania zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

  • W przypadku wykorzystania pożyczki na cele inne niż określone w umowie, niepodjęcia lub nieukończenia szkolenia pożyczka podlega bezzwłocznemu zwrotowi w całości, wraz z odsetkami ustawowymi. Odsetki ustawowe ustala się także od kwoty pożyczki niespłaconej w terminie.
  • Pożyczka jest nieoprocentowana, a okres jej spłaty nie może przekroczyć 18 miesięcy od ustalonego w umowie dnia zakończenia szkolenia.

   Podstawa prawna:
  - Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2019 poz. 1482 wraz z późn.zm.)

   

  Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
   Małgorzata Matynia-Jośko  Specjalista ds. rozwoju zawodowego 32 4342790 w. 280   

   


  Utworzono: 2012-08-02 10:19 | Redagował: Małgorzata Celebańska 2019-11-26 08:35
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 3202

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl