• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Żory

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny

  Dokumenty potrzebne do rejestracji osoby bezrobotnej

  Rejestracji nie dokonuje się w przypadku nie przedłożenia oryginałów wymaganych dokumentów lub odmowy złożenia podpisu na karcie rejestracyjnej.
  Rejestracja jest czynna od godz. 7:30 do 14:30.

  Osoba rejestrująca się przedkłada do wglądu pracownikowi Powiatowego Urzędu Pracy dokonującemu rejestracji:

  • Dowód osobisty, lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem (paszport wraz z zaświadczeniem potwierdzającym zameldowanie, w przypadku cudzoziemca - karta pobytu);

  • Potwierdzenie zamaldowania stałego lub czasowego na dokumencie wydanym przez Urząd Miasta - w przypadku meldunku innego niż w dowodzie osobistym lub w przypadku dowodu osobistego wydanego po 1 marca 2015 (nie zawiera adresu).

  • Potwierdzenie wymeldowania na dokumencie wydanym przez Urząd Miasta - dotyczy osób nieposiadających meldunku.

  • Odpowiednio: świadectwa ukończenia szkoły, dyplomy lub inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje lub zaświadczenia o ukończeniu kursu lub szkolenia;

  • Świadectwa pracy oraz inne dokumenty niezbędne do ustalenia uprawnień.

  • Osoba niepełnosprawna, oprócz powyższych dokumentów, przedkłada orzeczenie potwierdzające stopień niepełnosprawności uprawnionego organu;

  • Dokument  stwierdzający przeciwwskazania do wykonywania określonych prac, jeżeli  taki dokument posiada;

  • Osoba, która nie jest zameldowana albo jest zameldowana na pobyt stały w innej miejscowości niż miejsce zameldowania na pobyt czasowy, przy ubieganiu się o zarejestrowanie jako bezrobotny składa oświadczenie, że nie jest zarejestrowana jako  bezrobotny w innym urzędzie pracy.

  Powiatowy Urząd Pracy nie dokonuje rejestracji w przypadku nieprzedłożenia dokumentów, o których mowa powyżej lub odmowy złożenia podpisu na wniosku o dokonanie rejestracji przez osobę rejestrującą się.  W szczególnie  uzasadnionych przypadkach Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy może wyrazić zgodę na dokonanie rejestracji osoby nie posiadającej kompletu dokumentów.

  Dodatkowo, w poszczególnych przypadkach należy przedłożyć również inne dokumenty:

  Osoby, które zlikwidowały działalność gospodarczą przedkładają:

  • wszystkie decyzje o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej z Urzedu Miast lub Gminy,
  • zaświadczenie z ZUS-u o okresie podlegania i opłacania składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej oraz wysokości podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

  Osoby, które złożyły wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej i jej nie rozpoczęły przedkładają:

  • decyzję z Urzędu Miasta lub Gminy o wpisie do ewidencji dzialalności gospodarczej zawierającą datę podjęcia działalnosci gospodarczej.

  Osoby, które zgłosiły do ewidencji działalności gospodarczej wniosek o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej przedkładają:

  • dokument potwierdzający zawieszenie wykonywania dzialalności gospodarczej z podaniem okresu jej zawieszenia.

  Osoby, które wykonywały pracę w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub spółdzielniach kółek rolniczych lub spółdzielniach usług rolniczych będąc członkami tych spółdzielni przedkładają:

  • zaświadczenie o okresie trwania umowy członkowskiej,
  • zaświadczenie określające podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz pracy za poszczególne miesiące, dni obrachunkowe (roczne lub miesięczne).

  Osoby, które pracowały na podstawie umowy zlecenie, umowy agencyjnej lub współpracowały przy wykonywaniu tych umów przedkładają

  • zaświadczenie o okresie trwania umowy,
  • zaświadczenie określające podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy za poszczególne miesiące.

  Osoby, które wykonywały pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą przedkładają:

  • zaświadczenie o osiągniętych dochodach za poszczególne miesiące.

  Osoby zwolnione z zakładów karnych lub aresztów śledczych przedkładają:

  • świadectwo zwolnienia,
  • zaświadczenie o wykonywaniu pracy w zakładzie karnym lub areszcie śledczym z wyszczególnieniem wynagrodzenia brutto za każdy miesiąc wraz z informacją, jak kwota stanowiła podstwę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy,
  • świadectwo potwierdzające okresy zatrudnienia przed aresztowaniem.

  Osoby, u których ustało prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy lub służby, renty szkoleniowej, przedkładają:

  • decyzję o przyznaniu oraz odmowie przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy lub służby, renty szkoleniowej z ZUS-u dotyczące okresu pobierania renty,
  • w przypadku braku decyji zaświadczenie z ZUS-u dotyczące okresu pobierania renty.

  Osoby, które po ustaniu zatrudnienia nabyły prawo do świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku chorobowego i je utraciły przedkładają:

  • decyzję o okresie pobierania świadczenia rehabilitacyjnego,
  • zaświadczenie o podstawie wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku chorobowego.

  Osoby, które po ustaniu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, zaprzestaniu prowadzenia działalności pobierały zasiłek chorobowy, macierzyński lub opiekuńczy przedkładają:

  • zaświadczenie z ZUS-u o okresie pobierania zasiłku z podaniem podstawy wymiaru tego zasiłku.

  Osoby zwolnione z zasadniczej służby wojskowej, nadterminowej zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego absolwentów szkół wyższych, służby wojskowej pełnionej w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego, ćwiczeń wojskowych, okresowej służby wojskowej oraz zasadniczej służby w obronie cywilnej i służby zastępczej przedkładają:

  • książeczkę wojskową.

  Osoby, które były zatrudnione lub wykonywały inną pracę zarobkową za granicą u pracodawcy zagranicznegow krajach Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego przedkładają:

  • dokument U1/formularz E301,
  • zaświadczenie dotyczące okresów zaliczanych przy przyznaniu świadczenia (dokument U1/formularz E301 wystawia instytucja właściwa danego państwa).

  Osoby, które wykonywały pracę na podstawie umowy aktywizacyjnej przedkłądają:

  • zaświadczenie z ZUS o okresie wykonywania tej pracy.

  Osoby poprzednio nie wymienione, które podlegały ubezpieczeniu z innego tytułu przedkładają:

  • zaświadczenie z ZUS-u dotyczące opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

  W razie pytań prosimy o kontakt:

  Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
  Patrycja Mazurek Specjalista ds. rejestracji 32 4342004 w.269
  Utworzono: 2012-08-02 09:19 | Redagował: Wojciech Śniegoń 2019-09-06 09:01
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 7409

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl