• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Żory

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Refundacja części kosztów wynagrodzeń nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne bezrobotnych do 30 roku życia

  Powiatowy Urząd Pracy może, na podstawie zawartej umowy, refundować pracodawcy część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagordy oraz składki na ubezpieczenia społeczne  skierowanych do pracy bezrobotnych do 30 roku życia.

  Powiatowy Urząd Pracy w Żorach informuje, iż ogłoszenia o naborach wniosków są na bieżąco publikowane w zakładce AKTUALNOŚCI oraz FORMY AKTYWNE.

   

  Powiatowy Urząd Pracy w Żorach informuje, iż nabór wniosków zostanie zakończony z dniem 30.09.2017 r.

  Przypominamy również, iż wnioski o refundację pracodawcy, z którymi zawarto umowy zobowiązani są składać do 30.11.2018 r.
  W przypadku złożenia wniosków po ww. terminie refundacja nie zostanie wypłacona.


  UWAGA!
  Informujemy, że refundacja dot. kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki
  na ubezpieczenia społeczne w 2017 r. będzie wypłacana od stycznia 2018 r.
  (przyspieszenie wypłaty refundacji będzie możliwe jeżeli tut. urząd otrzyma dodatkowe środki,  
  o które wnioskował w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej).


  Warunki, które musi spełniać osoba bezrobotna:

  • wiek do 30 roku życia,

  Wniosek o refundację może złożyć:

  • przedsiębiorca,
  • pracodawca (oznacza to jednostkę organizacyjną, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osobę fizyczną, jeśli zatrudniają one co najmniej jednego pracownika), u którego w okresie ostatnich 6 miesięcy przed złożeniem wniosku nie nastąpiło zmniejszenie zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

  Zgodnie z interpretacją Departamentu Rynku Pracy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki
  Społecznej o refundację mogą się ubiegać przedsiębiorcy i pracodawcy prowadzący
  działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.

   O sposobie rozpatrzenia wniosku (do pobrania na końcu strony) pracodawca zostanie poinformowany pisemnie w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletu dokumentów.

  Warunki refundacji:

  • refundacji podlega część kosztów poniesnionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne,
  • kwota refundacji określona jest w umowie - w wysokości nieprzekraczającej kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia,
  • refundacja przysługuje przez okres 12 miesięcy,
  • refundacja jest udzielana zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

  Obowiązek utrzymania stanowiska:

  • Pracodawca jest zobowiązany do utrzymania w zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego przez okres 12 miesięcy po zakończeniu okresu refundacji.
  • W przypadku niewywiązania się z warunku utrzymania zatrudnienia pracodawca jest zobowiązany do zwrotu uzyskanej pomocy w kwocie proporcjonalnej do okresu, w którym nie utrzymano zatrudnienia skierowanej osoby wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania refundacji za pierwszy miesiąc, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania urzędu.
  • W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy skierowanego bezrobotnego w trakcie okresu objętego refundacją albo przed upływem okresu 12 miesięcy po zakończeniu refundacji, urząd kieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego.
  • W przypadku odmowy przyjęcia skierowanego bezrobotnego na zwolnione stanowisko pracy pracodawca jest obowiązany do zwrotu uzyskanej pomocy w kwocie proporcjonalnej do okresu, w którym nie utrzymano zatrudnienia skierowanej osoby wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania pierwszej refundacji, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania urzędu. W przypadku braku możliwości skierowania odpowiedniego bezrobotnego przez urząd pracy na zwolnione stanowisko pracy pracodawca nie zwraca uzyskanej pomocy za okres, w którym uprzednio skierowany bezrobotny pozostawał w zatrudnieniu.

  Refundacja udzielana jest zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis

  • Definicja beneficjenta pomocy publicznej:

   • Podmiot prowadzący działalność gospodarczą, w tym podmiot prowadzący działalność w zakresie rolnictwa lub rybołówstwa, bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania oraz bez względu na to, czy przepisy krajowe przyznają danemu podmiotowi status przedsiębiorcy.
   • Działalnością gospodarczą jest wszelka działalność polegająca na oferowaniu towarów i usług na rynku. Pojęcie to dotyczy zarówno działalności produkcyjnej, jak i dystrybucyjnej i usługowej. Nie jest istotne występowanie zarobkowego charakteru działalności, w związku z czym działalność gospodarczą w rozumieniu prawa wspólnotowego prowadzić mogą także różnorodne podmioty typu non-profit.
  •  W przypadku, gdy pracodawca podlega przepisom o pomocy publicznej, zastosowanie mają:
  • rozporządzenie komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013) lub
  • rozporządzenie komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013) lub
  • rozporządzenie komisji (UE) Nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190 z 28.06.2014).

   

  Podstawa prawna:
  - art. 150f Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r . poz. 149 z późn. zm.)

   

   W razie pytań prosimy o kontakt:

  Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
   Grażyna Bartecka  specjalista ds. programów  32 4342004 wew. 258  

   

   

   Pliki do pobrania:

   

  Utworzono: 2015-11-25 13:02 | Redagował: Grażyna Bartecka 2019-06-26 08:15
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 3285

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl