• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Żory

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Program Aktywizacja i Integracja (PAI)

   

  Powiatowy urząd pracy samodzielnie lub we współpracy z ośrodkiem pomocy społecznej może inicjować działania w zakresie aktywizacji zawodowej i integracji społecznej bezrobotnych, które są realizowane w ramach Programu Aktywizacja i Integracja (PAI).

  Kto może być kierowany do PAI:

  • bezrobotni, którzy korzystają ze świadczeń pomocy społecznej, w szczególności realizują kontrakt socjalny, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej.

   

  Działania w ramach PAI:

  • aktywizacja zawodowa - realizowana przez powiatowy urząd pracy w ramach prac społecznie użytecznych (w wymiarze do 10 godzin tygodniowo),
  • integracja społeczna - służąca kształtowaniu aktywnej postawy w życiu społecznym i zawodowym, może być realizowane w szczególności poprzez grupowe poradnictwo specjalistyczne, warsztaty trenerskie i grupy wsparcia, w wymiarze co najmniej 10 godzin tygodniowo.

   

  Etapy realizacji PAI:

  • Realizacja Programu Aktywizacja i Integracja trwa 2 miesiące (w okresie udziału bezrobotnego w Programie Aktywizacja i Integracja powiatowy urząd pracy nie kieruje do bezrobotnego innych form pomocy, o których mowa w ustawie).
  • Po zakończeniu PAI powiatowy urząd pracy może:

                          - podjąć decyzję o ponownym skierowaniu bezrobotnego do udziału w Programie Aktywizacja i Integracja, jednak
                             nie dłużej niż łącznie na okres do 6 miesięcy albo
                          - skierować bezrobotnego, w porozumieniu z ośrodkiem pomocy społecznej, do zatrudnienia wspieranego
                             u pracodawcy na zasadach określonych w przepisach o zatrudnieniu socjalnym lub podjęcia pracy w spółdzielni
                             socjalnej zakładanej przez osoby prawne, o której mowa w przepisach o spółdzielniach socjalnych.

   

   W 2015 r. Powiatowy Urząd Pracy (PUP) działając we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej (MOPS) podjął inicjatywę w zakresie objęcia bezrobotnych zarejestrowanych w tutejszym urzędzie, o których mowa w art. 62a ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia, pakietem dedykowanych dla nich działań, łączących elementy aktywizacji zawodowej i integracji społecznej, które realizowane będą w formule Programu Aktywizacja i Integracja (dalej PAI).
  Celem tego partnerstwa jest kompleksowa pomoc bezrobotnemu poprzez precyzyjne zaplanowanie dedykowanych osobie działań, które będą realizowane w ramach poszczególnych instytucji.

  Zapraszamy do zapoznania sie z raportem.

  Podstawa prawna:
  - art. 62a Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r . poz. 1482 z późn. zm.)

  W razie pytań prosimy o kontakt:

  Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
   Grażyna Bartecka specjalista ds. programów  32 4342004 w.258  

   

   

   

  Utworzono: 2014-12-18 11:49 | Redagował: Małgorzata Celebańska 2019-11-26 08:22
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2538

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl