PUP Żory
http://nd.pup.zory.pl/bezrobotni_poszukujacy_pracy/Koszty_egzaminow_i_licencji.html
Drukuj grafikę : tak / nie

Koszty egzaminów i licencji

Starosta, na wniosek bezrobotnego może sfinansować ze środków Funduszu Pracy, do wysokości przeciętnego wynagrodzenia, koszty egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz koszty uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu.

 

 

Osoba uprawniona składa wniosek o sfinansowanie kosztów egzaminu lub uzyskania licencji.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Powiatowy Urząd Pracy zawiera umowę z osobą uprawnioną.

Finansowanie kosztów egzaminu lub licencji następuje w formie bezpośredniej wpłaty przez PUP na konto instytucji egzaminującej lub wydającej licencję.

Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2019 poz. 1482 wraz z późn. zmianami).