• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Żory

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Jednorazowa refundacja składek ZUS

  Jednoraowa refundacja poniesionych kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego przyznawana jest na podstawie umowy zawieranej z pracodawcą.

   Jednorazowa refundacja składek może być organizowana u:

              pracodawcy (oznacza to jednostkę organizacyjną, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osobę fizyczną,
              jeśli zatrudniają one co najmniej jednego pracownika),

   

   Warunki refundacji:

  • Refundacja może nastąpić w przypadku, gdy:
   • pracodawca zatrudniał skierowanego bezrobotnego w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej 12 miesięcy oraz
   • po upływie 12 miesięcy zatrudnienia skierowany bezrobotny jest nadal zatrudniony.
  •  Refundacja wypłacana jest w kwocie nieprzekraczającej 300% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

   

   Obowiązek zwrotu refundacji:

              W przypadku złożenia niezgodnych z prawdą informacji, zaświadczeń lub oświadczeń organizator jest zobowiązany
              do zwrotu otrzymanej refundacji wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości kwoty udzielonej   pomocy
              od dnia wypłaty pierwszej kwoty udostępnionych środków – w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

   Jednorazowa refundacja składek na ubezpieczenia społeczne stanowi pomoc
   de minimis

  • Definicja beneficjenta pomocy publicznej:

   • Podmiot prowadzący działalność gospodarczą, w tym podmiot prowadzący działalność w zakresie rolnictwa lub rybołówstwa, bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania oraz bez względu na to, czy przepisy krajowe przyznają danemu podmiotowi status przedsiębiorcy.
   • Działalnością gospodarczą jest wszelka działalność polegająca na oferowaniu towarów i usług na rynku. Pojęcie to dotyczy zarówno działalności produkcyjnej, jak i dystrybucyjnej i usługowej. Nie jest istotne występowanie zarobkowego charakteru działalności, w związku z czym działalność gospodarczą w rozumieniu prawa wspólnotowego prowadzić mogą także różnorodne podmioty typu non-profit.
  • W przypadku gdy o refundację składek występuje przedsiębrioca będący beneficjentem pomocy publicznej zastosowanie mają przepisy rozporządzeń:
  • 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013) lub
  • 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013) lub
  • 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190 z 28.06.2014),

   

  Podstawa prawna:
  - art. 47 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach
    rynku pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1482 z późn. zm.);
  - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie  organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji  kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne (Dz U z 2014   poz. 846);
  - Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy
     publicznej;
  - Rozporządzenie 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108    Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013).

  W razie pytań prosimy o kontakt:

  Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
   Grażyna Bartecka  specjalista ds. programów 32 4342004 w. 258   

   

  Utworzono: 2015-12-11 10:37 | Redagował: Małgorzata Celebańska 2019-11-26 08:21
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2357

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl