• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Żory

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Dofinansowanie wynagrodzenia za bezrobotnych powyżej 50 roku życia

  Powiatowy Urząd Pracy może, na podstawie zawartej umowy, przyznać pracodawcy lub przedsiębiorcy dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia.

  Powiatowy Urząd Pracy w Żorach informuje, iż ogłoszenia o naborach są na bieżąco publikowane w zakładce AKTUALNOŚCI i FORMY AKTYWIZACJI.

  Warunki, które musi spełniać osoba bezrobotna:

  • ukończony 50 rok życia,

  Wniosek o dofinansowanie może złożyć:

  • pracodawca (oznacza to jednostkę organizacyjną, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osobę fizyczną, jeśli zatrudniają one co najmniej jednego pracownika)
  • przedsiębiorca

  O sposobie rozpatrzenia wniosku (do pobrania na końcu strony) organizator zostanie poinformowany pisemnie w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletu dokumentów.

  Warunki dofinansowania:

  • dofinansowanie przysługuje przez okres:
   - do 12 miesięcy - w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, który ukończył 50 lat, a nie ukończył 60 lat
   - do 24 miesięcy - w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, który ukończył 60 lat
  • kwota dofinansowania wynagrodzenia określona jest w umowie - nie wyższa niż połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie, obowiązującego w dniu zawarcia umowy,
  • dofinansowanie wynagrodzenia jest udzielane zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

  Obowiązek utrzymania stanowiska:

  • Pracodawca lub przedsiębiorca jest zobowiązany do dalszego zatrudniania skierowanego bezrobotnego po upływie okresu przysługiwania dofinansowania, odpowiednio przez okres:
   - 6 miesięcy -
   w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, który ukończył 50 lat, a nie ukończył 60 lat
   - 12 miesięcy  - w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, który ukończył 60 lat
  • W przypadku niewywiązania się z obowiązku utrzymania stanowiska oraz nieutrzymania zatrudnienia w okresie przysługiwania dofinansowania pracodawca lub przedsiębiorca jest zobowiązany do zwrotu wszystkich otrzymanych środków wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości kwoty otrzymanych środków od dnia wypłaty pierwszego dofinansowania, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania urzędu.
  • W przypadku utrzymania zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez okres uzyskiwania dofinansowania oraz przez co najmniej połowę okresu dalszego utrzymania stanowiska pracodawca lub przedsiębiorca jest zobowiązany do zwrotu 50% łącznej kwoty, o której mowa powyżej.
  • W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy skierowanego bezrobotnego w trakcie okresu objętego dofinansowaniem albo przed upływem okresu odpowiednio 6  lub 12 miesięcy dalszego utrzymania stanowiska, urząd kieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego.
  • W przypadku braku odpowiedniego bezrobotnego pracodawca lub przedsiębiorca nie zwraca uzyskanego dofinansowania za okres zatrudniania skierowanego bezrobotnego.

  Dofinansowanie udzielane jest zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis

  • Definicja beneficjenta pomocy publicznej:

   • Podmiot prowadzący działalność gospodarczą, w tym podmiot prowadzący działalność w zakresie rolnictwa lub rybołówstwa, bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania oraz bez względu na to, czy przepisy krajowe przyznają danemu podmiotowi status przedsiębiorcy.
   • Działalnością gospodarczą jest wszelka działalność polegająca na oferowaniu towarów i usług na rynku. Pojęcie to dotyczy zarówno działalności produkcyjnej, jak i dystrybucyjnej i usługowej. Nie jest istotne występowanie zarobkowego charakteru działalności, w związku z czym działalność gospodarczą w rozumieniu prawa wspólnotowego prowadzić mogą także różnorodne podmioty typu non-profit.
  •  W przypadku, gdy pracodawca podlega przepisom o pomocy publicznej, zastosowanie mają:
  • rozporządzenie komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013) lub
  • rozporządzenie komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013) lub
  • rozporządzenie komisji (UE) Nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190 z 28.06.2014).

  Podstawa prawna:
  - art. 60d Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r . poz. 1482 z późn. zm.)

  W razie pytań prosimy o kontakt:

  Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
   Grażyna Bartecka  specjalista ds. programów  32 4342004 wew. 258  

   

  Pliki do pobrania:

    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Dofinansowanie wynagrodzenia za bezrobotnych powyżej 50 roku życia [ 4 ]
  ikona DOC wniosek o wypłatę refundacji 22-01-19 09:31 40.5KB pobierz
  ikona DOC wniosek o zawarcie umowy na dofinansowanie wynagrodzenia bezrobotnego powyżej 50 roku życia 30-03-18 08:24 336KB pobierz
  ikona PDF wniosek o zawarcie umowy na dofinansowanie wynagrodzenia bezrobotnego powyżej 50 roku życia 30-03-18 08:22 409.93KB pobierz
  ikona XLS Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 21-01-19 13:03 135KB pobierz
  Utworzono: 2014-09-02 12:27 | Redagował: Małgorzata Celebańska 2019-11-26 08:20
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2264

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl