• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Żory

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Bony szkoleniowe

  Bon szkoleniowy: na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia urząd może przyznać bon szkoleniowy stanowiący gwarancję skierowania bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie oraz opłacenia kosztów, które zostaną poniesione w związku z podjęciem szkolenia.

   

  Przyznanie i realizacja bonu szkoleniowego następuje na podstawie indywidualnego planu działania oraz uprawdopodobnienia przez bezrobotnego podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

    

  W ramach bonu szkoleniowego urząd finansuje bezrobotnemu, do wysokości 100% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu przyznania bonu szkoleniowego, koszty:

  • jednego lub kilku szkoleń, w tym kosztów kwalifikacyjnego kursu zawodowego i kursu nadającego uprawnienia zawodowe – w formie wpłaty na konto instytucji szkoleniowej;
  • niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych – w formie wpłaty na konto wykonawcy badania;
  • przejazdu na szkolenia;
  • zakwaterowania, jeśli zajęcia odbywają się poza miejscem zamieszkania.

   

  Urząd finansuje koszty, do wysokości określonej w bonie szkoleniowym, a bezrobotny pokrywa koszty przekraczające ten limit.

  Osoby zainteresowane otrzymaniem bonu szkoleniowego proszone są o kontakt z doradcą klienta.


  Osoby zainteresowane bonem szkoleniowym proszone są o kontakt z doradcą klienta.


  Podstawa prawna:
  Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2019 poz. 1482 z późniejszymi zmianami).

  Utworzono: 2014-09-11 12:42 | Redagował: Małgorzata Matynia-Jośko 2020-03-11 12:42
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2736

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl