• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Żory

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Bony stażowe

  Bon stażowy stanowi gwarancję skierowania do odbycia stażu u pracodawcy wskazanego przez bezrobotnego na okres 6 miesięcy, o ile pracodawaca zobowiąże się do zatrudnienia bezrobotnego po zakończeniu stażu przez okres 6 miesięcy.

  STAŻ - oznacza nabywanie umiejętności praktycznych do wykonywania pracy poprzez wykonywanie zadań w miejscu pracy, bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. Odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy a organizatorem stażu, według programu określonego w umowie.

  Kto może wnioskować o wydanie bonu stażowego:

  • Bezrobotny do 30 roku życia.
  • Przyznanie bonu stażowego następuje na podstawie indywidualnego planu działania.

  Osoby zainteresowane otrzymaniem bonu stażowego powinny skontaktować się ze swoim doradcą klienta (lista doradców klienta publikowana jest na końcu strony).

  W ramach bonu stażowego urząd finansuje:

  • stypendium stażowe przez okres 6 miesięcy;
  • koszty niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych – w formie wpłaty na konto wykonawcy badania;
  • koszty przejazdu do i z miejsca odbywania stażu – w formie ryczałtu wypłacanego bezrobotnemu w miesięcznych transzach w wysokości do 100 zł (w związku z wprowadzeniem na terenie powiatu żorskiego darmowej komunikacji miejskiej, zwrot kosztów przejazdu dotyczy wyłącznie staży realizowanych poza miejscem zamieszkania bezrobotnego);
  • premię w wysokości 1500 zł, dla pracodawcy, który zatrudni bezrobotnego po zakończonym stażu przez okres 6 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy - kwota premii podlega waloryzacji z dniem 1 czerwca o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku.


  Warunki odbywania stażu przez bezrobotnych:

  • Skierowana do odbycia stażu osoba bezrobotna świadczy pracę w pełnym wymiarze czasu pracy zgodnie z programem stażu, otrzymując w zamian z Powiatowego Urzędu Pracy stypendium w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych.
  • Czas pracy bezrobotnego odbywającego staż nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo, a bezrobotnego będącego osobą niepełnosprawną zaliczoną do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności - 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.
  • Bezrobotny nie może odbywać stażu w niedziele i święta, w porze nocnej, w systemie pracy zmianowej ani w godzinach nadliczbowych. (Starosta może wyrazić zgodę na realizację stażu w niedziele i świeta, w porze nocnej lub w systemie pracy zmianowej, o ile charakter pracy w danym zawodzie wymaga takiego rozkładu czasu pracy).
  • Bezrobotnemu odbywającemu staż przysługuje prawo do okresów odpoczynku na zasadach przewidzianych dla pracowników.
  • Na wniosek bezrobotnego odbywającego staż organizator jest obowiązany do udzielenia dni wolnych w wymiarze 2 dni za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu. Za dni wolne przysługuje stypendium. Za ostatni miesiąc odbywania stażu organizator jest obowiązany udzilić dni wolnych przed upływem terminu zakończenia stażu.
  • Bezrobotny skierowany do odbycia stażu sporządza sprawozdanie z przebiegu stażu zawierające informacje o wykonywanych zadaniach oraz uzyskanych kwalifikacjach lub umiejętnościach zawodowych.
   Po zakończeniu stażu Starosta wydaje bezrobotnemu zaświadczenie o odbyciu stażu na podstawie sprawozdania bezrobotnego o przebiegu stażu.
  • Nadzór nad odbywaniem stażu sprawuje PUP, natomiast organizator wyznacza opiekuna bezrobotnego odbywającego staż, który udziela bezrobotnemu wskazówek i pomocy w wypełnianiu powierzonych zadań oraz poświadcza podpisem prawdziwość informacji zawartych w sprawozdaniu bezrobotnego.
   Opiekun bezrobotnego odbywającego staż może jednocześie sprawować opiekę nad nie więcej niż 3 osobami bezrobotnymi odbywającymi staż.

  Organizatorami stażu mogą być:

  • pracodawcy,
  • rolnicze spółdzielnie produkcyjne lub pełnoletnie osoby fizyczne, zamieszkujące i prowadzące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalność w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej i rybnej, w pozostającym w jej posiadaniu gosodarstwie rolnym obejmującym obszar użytków rolnych o powierzchni przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub prowadzące dział specjalny produkcji rolnej, o której mowa w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników,
  • przedsiębiorcy niezatrudniający pracowników,
  • organizacje pozarządowe.

  Organizator, zainteresowany przyjęciem stażysty składa w PUP wniosek
  (do pobrania na końcu strony) wraz z wypełnionym oryginałem bonu stażowego.

  Informacje dla organizatorów stażu:

  • Do staży realizowanych w ramch bonu zastosowanie mają przepisy Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych oraz Regulaminu organizacji przez PUP w Żorach staży dla osób bezrobotnych.
  • O staż może się ubiegać organizator, który prowadzi działalność co najmniej 3 miesiące przed złożeniem wniosku, a w przypadku organizatorów, którym została udzielona dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej - po 12 miesiącach prowadzenia działalności.
  • Staże organizowane będą w szczególności u organizatorów, którzy:
         - deklarują zatrudnienie osobom, które ukończyły staż,
         - wykazali się dużą efektywnością zatrudnienia po usługach oferowanych przez urząd,
         - nie korzystali dotychczas z refundowanych form aktywizacji osób bezrobotnych. 
  • Staże nie będą organizowane u organizatorów, którzy:
   • znajudją się w stanie likwidacji lub upadłości, bądź w których przeprowadzane są zwolnienia grupowe,
   • w okresie do 365 dnie przez złożeniem wniosku zostali skazani prawomocnym wyrokiem za naruszenie
    praw pracowniczych lub są objęci postępowaniem wyjaśniającym w tej sprawie,
   • zalegają z opłatami w ZUS lub US,
   • nie wywiązali się z deklaracji zatrudnieniowych zawartych w umowach z urzędem pracy w okresie ostatnich
    12 miesięcy liczonych od dania zakończenia tej umowy.
  • U organizatora stażu, który jest pracodawcą, staż mogą odbywać jednocześnie bezrobotni w liczbie nieprzekraczającej liczby pracowników zatrudnionych u organizatora w dniu składania wniosku w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.
   U organizatora stażu, który nie jest pracodawcą, staż może odbywać jednocześnie jeden bezrobotny.
  • Organizator na wniosku może wskazać imię i nazwisko osoby bezrobotnej, którą chce przyjąć na staż.
  • Bezrobotny nie może być kierowany ponownie na staż do tego samego organizatora na tym samaym stanowisku pracy, na którym wcześniej odbywał staż.
  • Staż nie będzie organizowany na stanowiskach i w zawodach, które nie zapewniają możliwości nabycia nowych kwalifikacji lub umiejętności oraz przy pracach prostych (np. sprzątaczka, zamiatacz).
  • Staż nie będzie organizowany, w przypadku gdy miejsce świadczenia pracy w ramach stażu pokrywa się z adresem zamieszkania stażysty.
  • Osoby bezrobotne, które odbyły praktyczną naukę zawodu, mogą być kierowane na staż do tego samego Organizatora pod warunkiem zobowiązania do zatrudnienia po zakończonej umowie na okres co najmniej 6 miesięcy.
  • Organizator może przyjąć na staż członka rodziny pod warunkiem zobowiązania do zatrudnienia po zakończonej umowie na okres co najmniej 6 miesięcy. Powyższy zapis dot. także kandydata będącego członkiem rodziny osoby wchodzącej w skład organu zarządzającego w przypadku spółki kapitałowej lub będącej wspólnikiem spółki cywilnej lub spółki osobowej.
  • Osoby bezrobotne nie mogą być kierowane na staż do tego samego Organizatora, u którego wcześniej pracowały.
   W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się skierowanie na staż, w przypadku gdy praca u organizatora stażu miała charakter krótkotrwały.
  • Ze względu na racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi oraz ich ograniczoność urząd może nie wyrazić zgody na organizację kolejnych miejsc stażowych w przypadku gdy organizator jest w trakcie realizacji umowy stażowej.
  • Organizator jest zobowiązany do przeszkolenia stażysty  na zasadach przewidzianych dla pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz zapoznania go z obowiązującym regulaminem pracy.
  • Organizator stażu niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni, informuje Powiatowy Urząd Pracy o przypadkach przerwania odbywania stażu, o każdym dniu nieusprawiedliwionej nieobecności bezrobotnego oraz o innych zdarzeniach istotnych dla realizacji programu.
  • Po zakończeniu stażu organizator wystawia bezrobotnemu opinię zawierającą informacje o zadaniach realizowanych przez bezrobotnego oraz kwalifikacjach lub umiejętnościach zawodowych pozyskanych w trakcie stażu. 
  • W przypadku gdy wniosek składa osoba fizyczna, prowadząca działalność w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej lub prowadząca dział specjalny produkcji rolnej, do wniosku należy dodatkowo dołączyć:
   - kserokopię dokumentów stanowiących podstawę prawną posiadania gospodarstwa  rolnego (akt notarialny,
      umowę dzierżawy, użyczenia itp.);
   - zaświadczenie o prowadzeniu działalności w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w gospodarstwie rolnym
     obejmującym obszar użytków rolnych o powierzchni przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub o prowadzeniu działu
     specjalnego produkcji rolnej;
   - zaświadczenie z Urzędu Miasta o powierzchni gospodarstwa rolnego (ha przeliczeniowe).

  Wnioski o zorganizowanie stażu na podstawie bonu stażowego realizowane są w trybie pozakonkursowym (o sposobie rozpatrzenia wniosku organizator zostanie poinformowany pisemnie w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku).

  Premia dla pracodawcy:

  • Dotyczy pracodawców, którzy po zakończonym stażu zatrudniali bezrobotnego przez okres 6 miesięcy w wymiarze co najmniej 1/2 etatu (przez zatrudnienie rozumie się wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego oraz umowy o pracę nakładczą).
  • Premia stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis
  • Definicja beneficjenta pomocy publicznej:
   • Podmiot prowadzący działalność gospodarczą, w tym podmiot prowadzący działalność w zakresie rolnictwa lub rybołówstwa, bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania oraz bez względu na to, czy przepisy krajowe przyznają danemu podmiotowi status przedsiębiorcy.
   • Działalnością gospodarczą jest wszelka działalność polegająca na oferowaniu towarów i usług na rynku. Pojęcie to dotyczy zarówno działalności produkcyjnej, jak i dystrybucyjnej i usługowej. Nie jest istotne występowanie zarobkowego charakteru działalności, w związku z czym działalność gospodarczą w rozumieniu prawa wspólnotowego prowadzić mogą także różnorodne podmioty typu non-profit.
  • Dniem udzielenia pomocy de minimis jest dzień podpisania umowy stażowej i w tym dniu zostanie wystawione
   zaświadczenie o wysokości udzielonej pomocy de minimis.
  • Premia wypłacana jest na wniosek pracodawcy, który należy złożyć po utrzymaniu sześciomiesięcznego zatrudnienia po zakończeniu stażu
  • W przypadku, gdy pracodawca podlega przepisom o pomocy publicznej, zastosowanie mają:
     -  rozporządzenie komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu
        o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013) lub
     - rozporządzenie komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu
        o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013) lub
     - rozporządzenie Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu
        o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. L 190,
        z 28.06.2014).

  Kiedy staż może zostać przerwany:

  • w przypadku podjęcia pracy przez osobę bezrobotna odbywającą staż;
  • PUP na wniosek bezrobotnego odbywającego staż może rozwiązać z organizatorem umowę o odbycie stażu w przypadku nierealizowania przez organizatora warunków stażu, po wysłuchaniu organizatora;
  • PUP na wniosek organizatora lub z urzędu, po zasięgnięciu opinii organizatora, może pozbawić bezrobotnego możliwości kontynuowania stażu w przypadku:
         - nieusprawiedliwionej nieobecności podczas więcej niż jednego dnia pracy;
         - naruszenia podstawowych obowiązków określonych w regulaminie pracy, w szczególności stawienia się do pracy
           w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych lub spożywania
           na stanowisku pracy alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych;
         - usprawiedliwionej nieobecności uniemożliwiającej zrealizowanie programu stażu.

  Osoba bezrobotna, która z własnej winy przerwała staż:

  • Jest obowiązana do zwrotu kosztów zorganizowania stażu tj. kosztów badań lekarskich i kosztów przejazdu jeżeli były refundowane przez urząd,
  • Zostaje pozbawiona statusu bezrobotnego na okres:
   - 120 dni – w przypadku pierwszego przerwania,
   - 180 dni – w przypadku drugiego przerwania,
   - 270 dni – w przypadku trzeciego i każdego kolejnego przerwania.

  Okres pobierania stypendium:

  • Wlicza się do okresu pracy  wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień pracowniczych oraz okresów składkowych w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
  • Nie wlicza się jednak do:
   - okresów wymaganych do nabycia prawa i długości okresu pobierania zasiłku,
   - okresu zatrudnienia, od którego zależy nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego,
   - stażu pracy określonego w odrębnych przepisach, wymaganego do wykonywania niektórych zawodów.

  Podstawa prawna:
  - art. 66l Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy   (t.j. Dz. U. z 2019 r . poz. 1482 z późn. zm.)
  - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie  szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych ( Dz. U. Nr 142, poz. 1160)
  - Regulamin organizacji przez PUP w Żorach staży dla osób bezrobotnych

   

  W razie pytań prosimy o kontakt:

  Imię i nazwisko

    Stanowisko Telefon Obsługa osób na literę Adres e-mail
  Edyta Grześkiewicz pok. 2
  32 4342004 w. 252 A, B, C, Ć, D, E, F, Ł, Ż, Ź e.grzeskiewicz[at]pup.zory.pl
  Monika Dominiak pok. 3 32 4342004 w. 253 I, J, K, L
  Izabela Prządka pok. 6
  32 4342004 w. 257 G, H, M, N, O
  Elżbieta Pergoł pok. 7 32 4342004 w. 256 P, R, U, W, Z
  Danuta Hoderna pok. 8 32 4342004 w. 268 S, Ś, T
   Grażyna Bartecka specjalista ds. programów
  (obsługa pracodawców)
  - pok. 20
  32 4342004 w.258  

   

   

   

   

   

   

   

   

  Pliki do pobrania:

    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Bony stażowe [ 12 ]
  ikona DOC wniosek o wypłatę premii w związku z zatrudnieniem stażysty 21-01-19 13:02 41.5KB pobierz
  ikona DOC Złącznik do wniosku realizowanego w ramach bonu stażowego 21-01-19 13:03 59KB pobierz
  ikona PDF Regulamin organizacji staży 21-01-19 13:03 246.69KB pobierz
  ikona DOC Wniosek o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych 07-01-20 10:58 343KB pobierz
  ikona PDF Wniosek o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych 07-01-20 10:58 561.65KB pobierz
  ikona DOC Sprawozdanie z przebiegu stażu wraz z opinią 21-01-19 13:03 40.5KB pobierz
  ikona PDF Lista obecności 21-01-19 13:03 192.12KB pobierz
  ikona XLS Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 21-01-19 13:03 135KB pobierz
  ikona DOC Lista obecności - RPO WSL 04-08-17 08:10 786.5KB pobierz
  ikona DOC Lista obecności - PO WER 21-01-19 13:03 77.5KB pobierz
  ikona DOC wniosek organizatora o przerwanie stażu 13-09-19 11:51 46.5KB pobierz
  ikona DOC przerwanie stażu przez bezrobotnego 13-09-19 11:51 36.5KB pobierz
  Utworzono: 2014-07-04 09:15 | Redagował: Grażyna Bartecka 2020-01-24 10:37
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 4719

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl