• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Żory

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Bon zatrudnieniowy

  Bon zatrudnieniowy stanowi dla pracodawcy gwarancję refundacji części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem bezrobotnego, któremu powiatowy Urząd pracy przyznał ten bon.

   

  Kto może wnioskować o wydanie bonu zatrudnieniowego:

  • bezrobotny do 30 roku życia,
  • przyznanie bonu zatrudnieniowego następuje na podstawie IPD.

   

  Osoby zainteresowane otrzymaniem bonu zatrudnieniowego powinny skontaktować się ze swoim doradcą klienta. 

   

  Realizacja przez pracodawcę bonu zatrudnieniowego:

  • Pracodawca potwierdza gotowość do zatrudnienia okaziciela bonu poprzez złożenie w urzędzie (w terminie ważności bonu) wniosku o refundację części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem bezrobotnego, któremu powiatowy urząd pracy przyznał bon.
  • Refundacja w ramach bonu następuje na podstawie umowy zawieranej przez starostę z pracodawcą.
  • Pracodawca w ramach bonu zatrudnieniowego jest zobowiązany do zatrudnienia bezrobotnego przez okres 18 miesięcy.
  • Urząd refunduje pracodawcy część kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne, przez okres 12 miesięcy w wysokości zasiłku dla bezrobotnych.
  • Pracodawca jest obowiązany do dalszego zatrudniania skierowanego bezrobotnego przez okres 6 miesięcy po zakończeniu okresu refundacji.

  O sposobie rozpatrzenia wniosku o zawarcie umowy w ramach bonu zatrudnieniowego
  (do pobrania na końcu strony) pracodawca zostanie poinformowany pisemnie w terminie
  30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

   Obowiązek utrzymania stanowiska:

  • Pracodawca jest obowiązany do dalszego zatrudniania skierowanego bezrobotnego przez okres 6 miesięcy po zakończeniu okresu refundacji.
  • W przypadku niewywiązania się pracodawcy z obowiązku zatrudniania bezrobotnego przez okres 18 miesięcy pracodawca zwraca:
   • kwotę otrzymanej refundacji wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania pierwszej refundacji, jeżeli niespełnienie obowiązku nastąpiło w okresie do 12 miesięcy od dnia zatrudnienia bezrobotnego,
   • kwotę ustaloną proporcjonalnie do okresu nieutrzymania zatrudnienia wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania pierwszej refundacji, jeżeli niespełnienie obowiązku nastąpiło w okresie 6 miesięcy po zakończeniu refundacji.
  • W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy skierowanego bezrobotnego pracodawca nie zwraca refundacji otrzymanej za okres zatrudnienia skierowanego bezrobotnego.

   

  Refundacja w ramach bonu zatrudnieniowego udzielana jest zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis

  • Definicja beneficjenta pomocy publicznej:

   • Podmiot prowadzący działalność gospodarczą, w tym podmiot prowadzący działalność w zakresie rolnictwa lub rybołówstwa, bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania oraz bez względu na to, czy przepisy krajowe przyznają danemu podmiotowi status przedsiębiorcy.
   • Działalnością gospodarczą jest wszelka działalność polegająca na oferowaniu towarów i usług na rynku. Pojęcie to dotyczy zarówno działalności produkcyjnej, jak i dystrybucyjnej i usługowej. Nie jest istotne występowanie zarobkowego charakteru działalności, w związku z czym działalność gospodarczą w rozumieniu prawa wspólnotowego prowadzić mogą także różnorodne podmioty typu non-profit.
  •  W przypadku, gdy pracodawca podlega przepisom o pomocy publicznej, zastosowanie mają:
  • rozporządzenie komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013) lub
  • rozporządzenie komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013) lub
  • rozporządzenie komisji (UE) Nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190 z 28.06.2014).

  Podstawa prawna:
  - art. 66m Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r . poz. 1482 z późn. zm.)

   W razie pytań prosimy o kontakt:

   

    Stanowisko Telefon Obsługa osób na literę Adres e-mail
  Edyta Grześkiewicz pok. 2
  32 4342004 w. 252 A, B, C, Ć, D, E, F, Ł, Ż, Ź
  Monika Dominiak pok. 3 32 4342004 w. 253 I, J, K, L
  Izabela Prządka pok. 6
  32 4342004 w. 257 G, H, M, N, O
  Elżbieta Pergoł pok. 7 32 4342004 w. 256 P, R, U, W, Z
  Danuta Hoderna pok. 8 32 4342004 w. 268 S, Ś, T
   Grażyna Bartecka specjalista ds. programów
  (obsługa pracodawców)
  - pok. 20
  32 4342004 w.258  

  Imię i nazwisko

   

   

   

   

   

   

   

  Pliki do pobrania:

    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Bon zatrudnieniowy [ 5 ]
  ikona DOC wniosek o refundację - PO WER 22-01-19 09:30 314KB pobierz
  ikona PDF Wniosek pracodawcy o zawarcie umowy w ramach bonu zatrudnieniowego 18-09-19 12:17 775.62KB pobierz
  ikona DOC Wniosek pracodawcy o zawarcie umowy w ramach bonu zatrudnieniowego 18-09-19 12:17 332KB pobierz
  ikona XLS Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 21-01-19 13:03 135KB pobierz
  ikona DOC wniosek o refundację 22-01-19 09:29 39.5KB pobierz
  Utworzono: 2014-12-19 08:14 | Redagował: Grażyna Bartecka 2020-01-24 10:37
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2825

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl