• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Żory

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Bon na zasiedlenie

  Na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia starosta, na podstawie umowy, może przyznać bon na zasiedlenie w związku z podjęciem poza miejscem dotychczasowego zamieszkania zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

  Kto może wnioskować o wydanie bonu na zasiedlenie:

  • bezrobotny do 30 roku życia
  • jeżeli łącznie są spełnione następujące warunki:
   • z tytułu wykonywania zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej będzie osiągał wynagrodzenie lub przychód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie oraz będzie podlegał ubezpieczeniom społecznym,
   • odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejscowości, w której zamieszka w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej wynosi co najmniej 80 km lub czas dojazdu do tej miejscowości i powrotu do miejsca dotychczasowego zamieszkania środkami transportu zbiorowego przekracza łącznie co najmniej 3 godziny dziennie,
   • będzie pozostawał w zatrudnieniu, wykonywał inną pracę zarobkową lub będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy.

  Osoby zainteresowane otrzymaniem bonu zasiedleniowego powinny skontaktować się
  ze swoim doradcą klienta (lista doradców klienta publikowana jest na końcu strony).

  Wartość bonu:

  • środki w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 200% przeciętnego wynagrodzenia za pracę, przeznacza się na pokrycie kosztów zamieszkania związanych z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

   

  Obowiązki bezrobotnego, który otrzymał bon na zasiedlenie:

  Bezrobotny, który otrzymał bon na zasiedlenie jest obowiązany w terminie:

  • do 30 dni od dnia otrzymania bonu na zasiedlenie dostarczyć do powiatowego urzędu pracy dokument potwierdzający podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej i oświadczenie o spełnieniu warunku dot. odległości od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejscowości w której zamieszkał,
  • do 7 dni, odpowiednio od dnia utraty zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej i od dnia podjęcia nowego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, przedstawić powiatowemu urzędowi pracy oświadczenie o utracie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej i podjęciu nowego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej oraz oświadczenie o spełnieniu warunku dot. odległości od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejscowości w której zamieszkał,
  • do 8 miesięcy od dnia otrzymania bonu na zasiedlenie udokumentować pozostawanie w zatrudnieniu, wykonywanie innej pracy zarobkowej lub prowadzenie działalności gospodarczej przez okres 6 miesięcy.

   

  Konsekwencje niewywiązania się z warunków umowy:

  W przypadku niewywiązania się z obowiązków związanych z przyznaniem bonu:

  • kwota bonu na zasiedlenie podlega zwrotowi w całości (w przypadku naruszenia pierwszego i drugiego podpunktu ww. obowiązków bezrobotnego)
  • kwota bonu na zasiedlenie podlega zwrotowi proporcjonalnie do udokumentowanego okresu pozostawania w zatrudnieniu, wykonywania innej pracy zarobokkowej lub prowadzenia działalnosći gospodarczej (w przypadku naruszenie trzeciego podpunktu ww. obowiązków bezrobotnego)

   

  Podstawa prawna:
  - art. 66n Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy   (t.j. Dz. U. z 2019 r . poz. 1482 z późn. zm.)

   

  W razie pytań prosimy o kontakt:

  Imię i nazwisko

    Stanowisko Telefon Adres e-mail
  Izabela Prządka pośrednik pracy - doradca klienta

  - pok. 6
  32 4342004 w.257
  Edyta Grześkiewicz doradca zawodowy - doradca klienta
   
  - pok. 2

  32 4342004 w.252
   Grażyna Bartecka specjalista ds. programów
  (sprawy związane z obsługą bonu po jego wydaniu)
  - pok. 20
  32 4342004 w.258

   

   

   

   

  Utworzono: 2014-12-19 09:09 | Redagował: Małgorzata Celebańska 2019-11-26 08:33
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 3273

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl